Επικαιροποιήστε τις πληροφορίες

Επικαιροποιήστε τις πληροφορίες

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε μια υποβολή προς έναν αρμόδιο φορέα πρέπει πάντοτε να αποτυπώνουν με ακρίβεια το προϊόν που διατίθεται στην αγορά. Όποτε πραγματοποιούνται αλλαγές στο προϊόν σας που άπτονται των απαιτήσεων πληροφοριών, πρέπει να αποτυπώνονται μέσω επικαιροποίησης της υφιστάμενης υποβολής.

Θα πρέπει να αναπτύξετε κατάλληλες διαδικασίες για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των αλλαγών και να μεριμνάτε ώστε το σύνολο των πληροφοριών που συνδέονται με αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, στις τυποποιήσεις, στην ταξινόμηση και επισήμανση να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο στο πλαίσιο της αρχικής υποβολής, αλλά και στο πλαίσιο μελλοντικών επικαιροποιήσεων.

Ενίοτε, οι επικαιροποιήσεις υποβολής θα αντικαθιστούν παρωχημένες πληροφορίες με νέες, όπως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • αλλαγή του τηλεφωνικού αριθμού έκτακτης ανάγκης 24/7 που απαιτείται για την υποβολή ορισμένων πληροφοριών,
  • αλλαγή της ταξινόμησης του μείγματος.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι επικαιροποιήσεις θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις ήδη υποβληθείσες πληροφορίες, οι οποίες θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από το κέντρο δηλητηριάσεων, για παράδειγμα:

  • μετονομασία του προϊόντος σας (ενώ η σύνθεση του μείγματος παραμένει η ίδια),
  • χρήση νέου τύπου συσκευασίας για το προϊόν σας,
  • προσθήκη νέων τοξικολογικών πληροφοριών.

Σε περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης του μείγματός σας, πρέπει:

  1. να δημιουργήσετε νέο UFI,
  2. να αλλάξετε τον UFI που αναγράφεται στο προϊόν, και
  3. να επικαιροποιήσετε την υποβολή σας προκειμένου να αποτυπώνονται όλες οι αλλαγές.

Keep the information up to date - links