Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Administrative data

First-aid measures

Általános megjegyzések Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak

meg kell mutatni.

Belégzés esetén:

A mérgezettet friss levegőre kell vinni. Légzési nehézség

esetén adjunk oxigént, légzéskimaradás esetén

alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Forduljunk

orvoshoz.

Bőrrel érintkezés esetén:

Bő vízzel és szappannal azonnal mossuk le. Vegyük le a

szennyezett ruhát és cipőt. Tartós irritáció esetén

forduljunk orvoshoz.

Szembejutás esetén: Azonnal bő vízzel öblíteni legalább 15 percig. Forduljunk

szemorvoshoz.

Lenyelés esetén:

A szájat vízzel öblítsük ki, de csak abban az esetben, ha a

sérült nem eszméletlen. Itassunk sok vizet és hánytassuk

meg a mérgezettet, felszólítva, hogy ujjával ingerelje

garatját. Ne hánytassunk eszméletlen személyt, és ne

adjunk be szájon át semmit. Azonnal hívjunk orvost.

Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan

Fire-fighting measures

Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag: Vízpermet, szén-dioxid, száraz por, hab

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Égéskor szén-dioxid és szén-monoxid szabadul fel. Tűz- és robbanásveszély.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Általános intézkedések: Távolítsuk el a gyúlékony anyagokat. Akadályozzuk meg, hogy a tűzoltó vízzel a

termék csatornába vagy felszíni vizekbe kerüljön. Széliránnyal szemben küldjük el a területről a

felesleges személyeket. Ha veszély nélkül megtehetjük, vigyük el a tárolóedényt a veszélyzónából.

Frisslevegős légzőkészülék és védőruha.

Accidental release measures

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Küldjük el a területről a felesleges személyeket és azokat, akik nem rendelkeznek védőfelszereléssel.

Viseljünk védőruhát, gumicsizmát, A2 betétes légzésvédőt, védőszemüveget és latex gumikesztyűt.

Környezetvédelmi óvintézkedések

Akadályozzuk meg a csatornák, a talajvíz és a felszíni vizek szennyezését.

A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai

Felporzás nélkül seperjük össze a kiszóródott anyagot, és rakjuk felcímkézett tartályba későbbi

megsemmisítésre. Szellőztessünk ki, és mossuk fel a szennyezett területet.

Handling and storage

Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések:

Alkalmazzunk elszívást.

Viseljünk védőruhát, latex gumikesztyűt, védőszemüveget

és A2 betétes légzésvédőt.

Munka után alaposan mosakodjunk meg. Kerüljük a

hosszantartó expozíciót.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tároló helyiségekre és konténerekre vonatkozó előírások:

Az anyagot száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen

tároljuk, szorosan lezárt edényben.

Ajánlott tárolási hőmérséklet 2 - 8 °C

Transport information

Land transport (UN RTDG/ADR/RID)

UN number:
none
Shippingopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (UN RTDG/IMDG)

Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

Általános biztonsági és higiéniai

intézkedések:

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján

kell kezelni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell

mosni.

Légutak védelme:

Légzésvédelem nem szükséges. Ahol a kellemetlen

porszintek miatt védekezés szükséges, N95 (US) típusú

vagy P1 (EN 143) típusú porálarcot kell használni.

Légzésvédőt, valamint a vonatkozó hatósági szabványok

szerint, úgymint NIOSH (US) vagy CEN (EU), bevizsgált és

engedélyezett komponenseket kell használni.

Testvédelem:

A védőfelszerelés típusát az adott munkahelyen használt

veszélyes anyag koncentrációja és mennyisége alapján kell

kiválasztani.

Szem-/arcvédelem:

Arcvédő és védőszemüveg. Használjon az előírt

szabványoknak, pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU)

megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést.

Bőrvédelem

Kesztyűben kell kezelni. A kesztyűt használat előtt meg kell

vizsgálni. A kesztyűt a külső felület érintése nélkül úgy

távolítsa el, hogy a bőrfelület ne érintkezzen a termékkel.

A szennyeződött kesztyűket az alkalmazandó

jogszabályokkal és a GLP-vel (good laboratory practices)

összhangban semmisítse meg. Mossa meg és szárítsa meg

kezeit. A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a

89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374

szabványnak.

A környezeti expozíció ellenőrzése:

A termék nem engedhető csatornába

Stability and reactivity

Reakciókészség: Normál feltételek mellett stabil.

Kémiai stabilitás: Az előírásos tárolási körülmények között stabil. Savak és lúgok hatására

bomlik.

Veszélyes reakciók lehetősége: Nincs adat.

Kerülendő körülmények: Nincs adat

Nem összeférhető anyagok: Savak, lúgok és erős oxidálószerek

Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert.

Disposal considerations

Termék

A fel nem használt terméket veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Amennyiben a termék

kiszóródik, a feltakarítás után veszélyes hulladékként kell kezelni, erre alkalmas zárt konténerben kell

összegyűjteni. A veszélyes hulladék EWC kódja: 070513 gyógyszergyártásból származó szilárd hulladék.

Az anyag ártalmatlanítását hatósági engedéllyel rendelkező hulladékártalmatlanító szervezetre kell

bízni.

Nem szabad csatornába vagy élővizekbe engedni.

Szennyezett csomagolás: Felhasználatlan termékként kell kezelni.