Identifikacija tvari posebno zabrinjavajućih svojstava

Tvari koje mogu imati vrlo ozbiljne i često nepovratne učinke na zdravlje ljudi i okoliš mogu se identificirati kao posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC). Ako se tvar identificira kao SVHC, dodat će se na popis predloženih tvari za eventualno uvrštenje na popis tvari koje podliježu autorizaciji.

 

Sudjelujte u savjetovanju

Države članice ili ECHA, na zahtjev Europske komisije, mogu predložiti identifikaciju tvari kao posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC) izradom dosjea u skladu sa zahtjevima navedenima u Prilogu XV. Uredbi REACH. Izvješća u skladu s Prilogom XV. mogu se pronaći odabirom gumba „Detalji” u tablici u kojoj se navode predložene tvari. Pozivaju se sve zainteresirane strane da tijekom savjetovanja dostave svoja očitovanja na ta izvješća.

 

Podnošenje primjedbi

Identifikacija tvari kao posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC) temelji se na opasnim svojstvima tvari. Posebno su dobrodošle primjedbe o:

  • identitetu tvari (tj. o nazivu tvari/EZ broju/CAS broju/molekularnoj strukturi itd.)
  • postojanim, bioakumulativnim i toksičnim svojstvima tvari (PBT), vrlo postojanim i vrlo bioakumulativnim svojstvima tvari (vPvB) te svojstvima koja su jednako zabrinjavajuća.

Prijedlozi za posebno zabrinjavajuće tvari temeljeni na usklađenom razvrstavanju i označivanju (CLH), koji su navedeni u Uredbi CLP, ne mogu se osporiti u postupku identifikacije posebno zabrinjavajuće tvari. Stoga se primjedbe koje dovode u pitanje CLH ne razmatraju u ovom kontekstu.

Zainteresirane strane slobodno mogu slati primjedbe i dodatne informacije koje se odnose na uporabe, količine za uporabu, izloženost, alternative i rizike koji proizlaze iz tvari. Te dodatne informacije neće se koristiti za potvrđivanje identifikacije tvari kao posebno zabrinjavajuće tvari. Koristit će se u sljedećem koraku postupka autorizacije kao pomoć ECHA-i pri donošenju odluke o predlaganju tvari za uvrštenje na popis tvari koje podliježu autorizaciji. Međutim, registracijski dosjei glavni su izvor informacija za preporuku o uvrštenju tvari s popisa predloženih tvari na popis tvari koje podliježu autorizaciji.

Na zaprimljene primjedbe odgovorit će država članica koja je podnijela prijedlog za posebno zabrinjavajuću tvar ili ECHA. Primjedbe koje su važne za identifikaciju tvari kao posebno zabrinjavajuće tvari proslijedit će se Odboru država članica (MSC) koji će ocijeniti treba li se tvar identificirati kao posebno zabrinjavajuća tvar.

 

Povjerljivost

Obično se smatra da dostavljene primjedbe nisu povjerljive i bit će dostupne na internetskim stranicama ECHA-e. Međutim, postoji mogućnost prilaganja povjerljivih pojedinosti. U tom slučaju, osoba/strana koja šalje primjedbe treba priložiti i obrazloženje u kojem navodi zašto se informacije smatraju povjerljivima. Tim povjerljivim informacijama koristit će se samo ECHA, uključujući njezine odbore, nadležna tijela države članice koja podnosi prijedlog i Europska komisija.

ECHA bi bila zahvalna kada bi zainteresirane strane, po mogućnosti, slale primjedbe na engleskom jeziku. Valja napomenuti da je vaša odgovornost osigurati da povjerljive informacije (uključujući naziv vaše organizacije/nazive dokumenta u privitku itd.) ne budu navedene u javnoj verziji primjedbi. U svojoj primjedbi navedite broj stranice dokumenta iz Priloga XV. (npr. str. 12 zaključka o...). Primjedbe zaprimljene nakon utvrđenog roka neće se uzeti u obzir.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

There are currently no ongoing consultations.