Dobavljač ili korisnik biocida

Ako isporučujete ili koristite biocidne aktivne tvari ili proizvode unutar EGP-a, morate biti upoznati sa zakonodavstvom EU-a o biocidima. Ono je osmišljeno s ciljem da zajamči uravnoteženost potencijalne opasnosti od nastanka štete uzrokovane biocidima s prednostima koji se od njih očekuju.

Zakon se odnosi na 22 različite vrste proizvoda koje pripadaju u četiri glavne skupine:

 • dezinfekcijska sredstva za dom i industrijsku uporabu
 • konzervansi za proizvedene i prirodne proizvode
 • proizvodi za zaštitu od nametnika
 • ostali specijalistički biocidni proizvodi, npr. proizvodi za suzbijanje obrastanja

Ono također obuhvaća tvari, smjese i proizvode koji su tretirani ili namjerno sadržavaju jedan ili više biocidnih proizvoda.

Što se očekuje od vas?

To ovisi o tome što proizvodite, isporučujete ili koristite – aktivnu tvar, biocidni proizvod ili tretirani proizvod.

Pristup tržištu temelji se na postupku koji se sastoji od dva koraka:

 • aktivna tvar koja će se koristiti u biocidnom proizvodu ili za tretiranje proizvoda mora biti odobrena (pozitivno ocijenjena u pogledu svoje učinkovitosti i sigurnosti) u okviru relevantne vrste proizvoda na razini EU-a
 • biocidni proizvod mora biti odobren na nacionalnoj razini ili razini EU-a prije nego što se može staviti na tržište (npr. prodavati) ili upotrebljavati.

Iznimka: ako aktivna tvar još nije odobrena, ali je obuhvaćena programom pregleda, biocidni se proizvod može staviti na tržište i upotrebljavati, u skladu s nacionalnim propisima.

Uz to, od 1. rujna 2015. svi biocidni proizvodi mogu se staviti na tržište samo ako su dobavljač tvari ili dobavljač proizvoda uvršteni na popis aktivnih tvari i dobavljača iz članka 95.

Aktivne tvari

Obuhvaćene su sve biocidne tvari. To uključuje nanomaterijale i aktivne tvari proizvedene in situ (iz druge tvari koja se naziva „prekursor”), na mjestu uporabe.

Proizvođač ili uvoznik

Vaša aktivna tvar može se upotrebljavati u biocidnom proizvodu namijenjenom za tržište EGP-a ako zadovoljava jedan od sljedećih uvjeta:

 • odobrena je za vrstu proizvoda u kojoj se upotrebljava
 • uvrštena je na popis tvari koje ne izazivaju zabrinutost u pogledu zdravlja i okoliša – Prilog I. Uredbi o biocidnim proizvodima
 • riječ je o postojećoj aktivnoj tvari (koja je 14. svibnja 2000. već bila na tržištu) koja je obuhvaćena programom pregleda.

Uz to, od 1. rujna 2015. svi biocidni proizvodi mogu se staviti na tržište samo ako su dobavljač tvari ili dobavljač proizvoda uvršteni na popis aktivnih tvari i dobavljača iz članka 95.

Kako biste zatražili odobrenje aktivne tvari ili njezino uvrštavanje na popis iz članka 95., podnesite zahtjev ECHA-i putem Registra biocidnih proizvoda (R4BP 3).

Distributer

Prije nego što počnete isporučivati aktivnu tvar za uporabu na tržištu EGP-a, ona mora ispunjavati prethodno opisane uvjete za proizvođače i uvoznike.

Biocidni proizvodi

Nakon što se biocidna aktivna tvar odobri ili uvrsti na popis tvari koje ne izazivaju zabrinutost (Prilog I. Uredbi o biocidnim proizvodima), biocidni proizvod koji je sadrži mora biti odobren prije nego što ga možete staviti na tržište EGP-a.

Ako odluka o odobrenju aktivne tvari još nije donesena, biocidni proizvod možete staviti na tržište bez obzira na to u skladu s nacionalnim propisima, pod uvjetom da je aktivna tvar obuhvaćena programom pregleda.

Od 1. rujna 2015. dobavljači za sve biocidne proizvode (dobavljači tvari ili proizvoda) moraju biti uvršteni na popis iz članka 95. jer se u protivnom biocidni proizvod više ne može staviti na tržište EGP-a.

Nositelj odobrenja

Vi ste odgovorni za stavljanje biocidnog proizvoda na tržište (tj. njegovu prvu isporuku za potrebe distribucije ili uporabe u EGP-u). To podrazumijeva odgovornost za točno razvrstavanje (u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa), označivanje i pakiranje proizvoda. Isto tako, obvezni ste obavijestiti nadležna tijela ako u bilo kojem trenutku saznate informacije koje bi mogle utjecati na odobrenje proizvoda, primjerice informacije o sigurnosti.

Vaša je odgovornost osigurati usklađenost proizvoda sa zakonskim zahtjevima pri oglašavanju proizvoda ili njegovu stavljanju na tržište EGP-a. To se odnosi na sve oblike isporuke, uključujući prodaju na daljinu i e-trgovinu.

Ako ste potencijalni nositelj odobrenja, možete izabrati hoćete li zatražiti odobrenje za svaku zemlju posebno ili za cijelo područje EU-a.

Svaka fizička osoba s prebivalištem ili pravna osoba s pravnim nastanom u EGP-u može preuzeti tu ulogu, uključujući proizvođača, uvoznika ili savjetnika.

Kako bi se potaknula uporaba biocidnih proizvoda koji su manje štetni za zdravlje i okoliš:

 • za biocidne proizvode za koje se upotrebljavaju manje rizične aktivne tvari primjenjuje se pojednostavljeni postupak
 • teže je ishoditi odobrenje proizvoda ako se za aktivnu tvar sadržanu u proizvodu utvrdi da je potencijalna tvar za zamjenu.

Proizvođač

Kao proizvođač biocidnog proizvoda možete zatražiti da postanete nositelj odobrenja (vidjeti prethodno navedeno).

Možete i zatražiti da vas uvrste na popis iz članka 95. kao „dobavljača proizvoda”.

Uvoznik

Prije uvoza bilo kojeg biocidnog proizvoda u EGP, trebali biste osigurati sljedeće:

 • da je za proizvod izdano odobrenje za stavljanje na tržište u zemlji u koju ga namjeravate isporučivati ili da je aktivna tvar sadržana u proizvodu obuhvaćena programom pregleda
 • da je dobavljač uvršten na popis odobrenih aktivnih tvari i dobavljača iz članka 95.

Kao uvoznik biocidnog proizvoda možete zatražiti i da vas se uvrsti na popis kao „dobavljača tvari” ili „dobavljača proizvoda”. Možete i zatražiti da postanete nositelj odobrenja (vidjeti prethodno navedeno).

Distributer

Prije distribucije biocidnih proizvoda trebali biste provjeriti jesu li odobreni u svakoj od zemalja u kojima ih namjeravate staviti na raspolaganje.

Ako biocidni proizvod još nije odobren, provjerite je li aktivna tvar u proizvodu obuhvaćena programom pregleda.

Od 1. rujna 2015. prije distribucije proizvoda morate provjeriti i je li dobavljač uvršten na popis aktivnih tvari i dobavljača iz članka 95.

Tretirani proizvodi

Ako je vaš proizvod tretiran biocidnim proizvodom ili ga sadržava, ali nema primarnu biocidnu funkciju, radi se o „tretiranom proizvodu”.

Tretirani se proizvod može staviti na tržište (tj. može se po prvi put isporučiti za potrebe distribucije ili uporabe u EGP-u) samo ako biocidni proizvod kojim je taj proizvod bio tretiran sadržava isključivo sljedeće:

 • odobrene aktivne tvari
 • tvari koje ne izazivaju zabrinutosti i uvrštene su u popis iz Priloga I.
 • tvari koje su obuhvaćene programom pregleda
 • može biti potrebno posebno označivanje tretiranog proizvoda.

Proizvođač ili uvoznik

Ako ste odgovorni za stavljanje tretiranog proizvoda na tržište, snosite punu odgovornost za zakonitost tretiranog proizvoda i za njegovu sljedivost. Postoji mogućnost da ćete na zahtjev potrošača morati pružiti i dodatne informacije o tome kojim je biocidnim proizvodima i nanomaterijalima proizvod tretiran.

Distributer

Kao distributer tretiranih proizvoda imate iste odgovornosti kao distributer biocidnih proizvoda.

Potrošačima isto tako morate pružiti informacije o tome kojim je biocidnim proizvodima i nanomaterijalima proizvod tretiran ako oni to zatraže. Zakonsko pravo svakog potrošača je da takve informacije primi besplatno u roku od 45 dana.

Izvozite li u treće zemlje?

Ako izvozite samo aktivnu tvar, biocidni proizvod ili tretirani proizvod, ne podliježete propisima iz zakonodavstva o biocidnim proizvodima.

Međutim, ako planirate izvoziti izvan EU-a biocidni proizvod čija je uporaba zabranjena ili strogo ograničena u EU-u, najvjerojatnije ćete morati ispuniti zahtjeve Uredbe o prethodnom informiranom pristanku. To znači da prije izvoza morate obavijestiti imenovano nacionalno tijelo države članice u skladu s postupkom prethodnog pristanka i pružiti informacije koje se moraju dostaviti uz izvezene kemikalije. Uz to, u nekim je slučajevima prije izvoza potreban pristanak zemlje u koju uvozite. U slučaju izvoza to ćete morati prijaviti imenovanom nacionalnom tijelu u prvom tromjesečju sljedeće kalendarske godine.

Provjerite podliježe li vaša kemikalija Uredbi o prethodnom informiranom pristanku u odjeljku „Kemikalije koje podliježu Uredbi o prethodnom informiranom pristanku”.

Nadalje, pakiranje i označivanje kemikalija koje se izvoze – uključujući sve biocidne proizvode koji se izvoze bez obzira na to je li njihova uporaba zabranjena ili strogo ograničena u EU-u – mora biti u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa. Na oznaci morate navesti datum isteka roka valjanosti i datum proizvodnje, a ako je to potrebno, takvi datumi isteka roka valjanosti navode se za različite klimatske zone. Isto tako, pri izvozu pošiljci morate priložiti sigurnosno-tehnički list za biocidni proizvod te informacije i na oznaci i na sigurnosno-tehničkom listu moraju, koliko je to izvedivo, biti navedene na službenim jezicima, ili na jednom ili više glavnih jezika zemlje odredišta ili područja planirane namjene.

Uvozite li u Europsku uniju biocidne proizvode čija je uporaba zabranjena ili strogo ograničena?

To mogu biti aktivne tvari, biocidni proizvodi ili proizvodi koji sadržavaju biocidne proizvode čija je uporaba zabranjena ili strogo ograničena. U tom slučaju postoji mogućnost da ćete morati ispuniti zahtjeve Uredbe o prethodnom informiranom pristanku.

Ako je tako, morate učiniti sljedeće:

 • provjeriti je li uvoz dozvoljen u skladu s Uredbom o biocidnim proizvodima i vašim nacionalnim zakonodavstvom
 • obavijestiti relevantno tijelo u EU-u o uvezenim količinama

provjeriti je li vaša kemikalija obuhvaćena odjeljkom o kemikalijama koje podliježu Uredbi o prethodnom informiranom pristanku.