Odbor za procjenu rizika

Odbor za procjenu rizika (RAC) priprema mišljenja ECHA‑e o rizicima tvari za zdravlje ljudi i okoliš u sklopu postupaka u skladu s uredbama REACH i CLP navedenih u nastavku. Konačne odluke donosi Europska komisija.

Usklađeno razvrstavanje i označivanje

RAC razmatra prijedloge za usklađeno razvrstavanje i označivanje te daje mišljenje o predloženom usklađenom razvrstavanju tvari kao kancerogene, mutagene, toksične za reprodukciju ili kao uzročnika respiratorne preosjetljivosti te prema drugim učincima za svaki pojedinačni slučaj.  

Ograničenje 

Odbor procjenjuje prikladnost predloženog ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište ili uporabe tvari s obzirom na smanjenje rizika za zdravlje ljudi i okoliš. To uključuje procjenu očitovanja trećih strana.

Autorizacija 

Pri podnošenju zahtjeva za davanje autorizacije, RAC procjenjuje rizik tvari koji proizlazi iz uporaba tvari. To uključuje procjenu prikladnosti i učinkovitosti mjera upravljanja rizikom koje su opisane u zahtjevu za davanje autorizacije te ako je relevantno, rizika povezanih s mogućim alternativama. Također se procjenjuju doprinosi trećih strana povezani sa zahtjevom.

Voda za piće

Počevši od 2026. Odbor će procjenjivati sigurnost određenih tvari korištenih u materijalima koji dolaze u dodir s vodom za piće. Kad se ECHA-i podnese zahtjev za uporabu tih tvari u proizvodnji takvih materijala, RAC će procijeniti njihove potencijalne rizike.  Procjena RAC-a uključivat će način na koji se te tvari upotrebljavaju, mogućnosti njihova prijenosa u vodu za piće, kao i njihova toksikološka svojstva. Osim toga, razmotrit će se sve primjedbe trećih strana na zahtjev.

Zahtjevi izvršnog direktora ECHA‑e

Na zahtjev izvršnog direktora ECHA‑e, RAC daje mišljenje o rizicima za zdravlje ljudi i okoliš koji su povezani s bilo kojim drugim aspektima sigurnosti tvari kao takve, u smjesama ili u proizvodima. 

Odbor također pruža znanstvenu potporu kako bi se poboljšala suradnja između Zajednice, država članica, međunarodnih organizacija i trećih zemalja u pogledu sigurnosti tvari te aktivno sudjeluje u pružanju tehničke pomoći i aktivnostima izgradnje kapaciteta za ispravno upravljanje kemikalijama u zemljama u razvoju.

Sastav

Članove RAC‑a imenuje Upravni odbor ECHA-e iz redova kandidata koje su predložile države članice, i to na mandat od tri godine koji se može produžiti.