Razumijevanje Uredbe CLP

Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) ((EC) No 1272/2008) temelji se na globalno usklađenom sustavu (GHS) Ujedinjenih naroda, a njezina je svrha osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i okoliša, kao i slobodno kretanje tvari, smjesa i proizvoda.

Uredbom CLP izmijenjene su Direktiva o opasnim tvarima (67/548/EEZ (DSD)), Direktiva o opasnim pripravcima (1999/45/EZ (DPD)) i Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH), a od 1. lipnja 2015. ona je jedini zakonodavni akt na snazi u EU-u za razvrstavanje i označivanje tvari i smjesa.

Uredba CLP pravno je obvezujuća za sve države članice te se izravno primjenjuje na sve industrijske sektore. Proizvođačima, uvoznicima ili daljnjim korisnicima tvari ili smjesa propisuje odgovarajući način za razvrstavanje, označivanje i pakiranje opasnih kemikalija prije nego što ih stave na tržište.

Jedan je od glavnih ciljeva Uredbe CLP utvrditi pokazuje li tvar ili smjesa svojstva koja zahtijevaju njezino razvrstavanje kao opasne tvari ili smjese. U tom kontekstu, razvrstavanje je početna točka za priopćavanje opasnosti.

Ako relevantni podatci (npr. toksikološki podaci) o tvari ili smjesi ispunjavaju kriterije razvrstavanja navedene u Uredbi CLP, opasna svojstva tvari ili smjese označavaju se dodjeljivanjem određenih razreda i kategorija opasnosti. Razredi opasnosti u Uredbi CLP obuhvaćaju fizikalne, zdravstvene, okolišne i dodatne opasnosti.

Nakon što se tvar ili smjesa razvrstaju, utvrđena opasna svojstva potrebno je priopćiti drugim subjektima u lancu opskrbe, uključujući potrošače. Označivanje opasnosti omogućuje razvrstavanje prema opasnosti pomoću naljepnica i sigurnosno-tehničkih listova kako bi se korisnika tvari ili smjese upozorilo na prisutnu opasnost i potrebu upravljanja povezanim rizicima.

U Uredbi CLP navode se precizni kriteriji za elemente označivanja: piktograme, oznake opasnosti i standardne oznake upozorenja i oznake obavijesti za sprječavanje, postupanje, skladištenje i odlaganje za svaki razred i kategoriju opasnosti. Također se određuju opći standardi pakiranja kako bi se osigurala sigurna isporuka opasnih tvari i smjesa. Uz priopćavanje opasnosti pomoću zahtjeva za označivanje, Uredba CLP je i temelj za mnoge zakonodavne odredbe o upravljanju rizikom kemikalija.   

Osim toga, sljedeći postupci dio su Uredbe CLP:

Usklađeno razvrstavanje i označivanje

Razvrstavanje i označivanje određenih opasnih kemikalija usklađeno je kako bi se osiguralo odgovarajuće upravljanje rizikom diljem EU-a.

Države članice i proizvođači, uvoznici ili daljnji korisnici mogu predložiti usklađeno razvrstavanje i označivanje (CLH) tvari. Samo države članice mogu predložiti reviziju postojećeg usklađivanja i podnijeti prijedloge za usklađeno razvrstavanje i označivanje tvari koja je aktivna tvar u biocidnim proizvodima ili proizvodima za zaštitu bilja.

Alternativi kemijski nazivi u smjesama

Ovim postupkom dobavljači mogu zatražiti upotrebu alternativnog kemijskog naziva za tvar u smjesi kako bi se zaštitila povjerljivost njihova poslovanja, a posebno njihovih prava intelektualnog vlasništva. Svi zahtjevi za alternativne kemijske nazive koje odobri ECHA bit će valjani u svim državama članicama EU-a.

Inventar razvrstavanja i označivanja

Obveza prijave prema Uredbi CLP za proizvođače i uvoznike propisuje podnošenje informacija o razvrstavanju i označivanju za tvari koje stavljaju na tržište u inventar razvrstavanja i označivanja koji vodi ECHA.

Centri za kontrolu otrovanja

Novim Prilogom VIII. koji je dodan Uredbi CLP 2017. provode se zahtjevi o usklađenim informacijama za prijave sukladno članku 45. Te se informacije šalju imenovanim tijelima u državi članici te se koriste za hitne zdravstvene intervencije (centri za kontrolu otrovanja).

U Prilogu VIII. definira se jedinstveni identifikator formule (UFI) koji treba navesti na naljepnici smjese, pri čemu se stvara nedvosmislena veza između smjese koja se stavlja na tržište i informacija koje su raspoložive za hitnu zdravstvenu intervenciju.