Razumijevanje direktiva CAD i CMRD

Granične vrijednosti profesionalne izloženosti tj. izloženosti na mjestu rada (OEL-ovi) određuju se unutar dvaju pravnih okvira (Direktiva CAD i Direktiva CMRD) koji čine sastavni dio mehanizma EU-a za zaštitu zdravlja radnika. Osim toga, postoji posebna direktiva o azbestu koja uključuje OEL za tu tvar. Okvirima se utvrđuju minimalni standardi za zaštitu radnika.

Kao i kad je riječ o svakoj drugoj europskoj direktivi, države članice moraju prenijeti zahtjeve iz direktiva u nacionalni zakonodavni okvir, kao i OEL-ove, u roku utvrđenom u odgovarajućoj direktivi. 

Direktiva o kemijskim sredstvima (Direktiva CAD)

Direktivom o kemijskim sredstvima (Direktiva 98/24/EZ) utvrđuju se minimalni zahtjevi za zaštitu radnika od rizika za njihovu sigurnost i zdravlje koji nastaju ili bi mogli nastati zbog učinaka kemijskih sredstava na radnom mjestu ili uporabe kemijskih sredstava na radu. Njome se utvrđuju indikativni i obvezujući OEL-ovi kao i biološke granične vrijednosti.

Kemijsko sredstvo definira se kao bilo koja kemijska tvar, samostalna ili u smjesi, u prirodnom stanju ili dobivena, uporabljena ili oslobođena, kao i oslobođena kao otpadak pri bilo kojoj djelatnosti. To vrijedi i u slučaju kada je tvar proizvedena nenamjerno ili se stavlja na tržište. Direktiva CAD stoga obuhvaća i evaluaciju emisija i otpad iz procesa.

Direktiva o karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim tvarima (Direktiva CMRD)

Direktivom o karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim tvarima (Direktiva 2004/37/EZ, CMRD od 9. ožujka 2022.) utvrđuju se minimalni zahtjevi za zaštitu radnika od rizika za njihovo zdravlje i sigurnost koji nastaju ili bi mogli nastati zbog izloženosti karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim tvarima na radu. Njome se utvrđuju preventivne i zaštitne mjere te granične vrijednosti izloženosti.

Direktiva CMRD primjenjuje se na tvar ili smjesu koja ispunjava kriterije za razvrstavanje u kategoriju karcinogena 1.A ili 1.B, kategoriju 1.A ili 1.B mutagena zametnih stanica ili kategoriju 1.A ili 1.B reproduktivno toksičnih tvari utvrđenih u Prilogu I. Uredbi CLP. Nadalje, primjenjuje se na karcinogene tvari, smjese ili procese iz Priloga I. Direktivi CMRD, kao i na tvari ili smjese koje se oslobađaju tijekom postupka iz tog priloga.

Četvrtom izmjenom Direktive (EU) 2004/37/EZ o karcinogenim ili mutagenim tvarima (Direktiva CMD) u područje primjene te direktive dodane su reproduktivno toksične tvari.