Razumijevanje postojanih organskih onečišćujućih tvari

Postojane organske onečišćujuće tvari organske su tvari koje trajno ostaju u okolišu, akumuliraju se u živim bićima i predstavljaju rizik za naše zdravlje i okoliš. Prenose se zrakom, vodom ili preko migratornih vrsta te se tako rasprostranjuju preko međunarodnih granica i dopiru u regije u kojima se nikad nisu proizvodile ili upotrebljavale. S obzirom na to da se nijedna regija ne može sama nositi s rizicima koje predstavljaju te tvari, nužno je upravljanje rizikom na međunarodnoj razini.

Kako djeluju postojane organske onečišćujuće tvari?

Postojane organske onečišćujuće tvari na globalnoj su razini uređene Stockholmskom konvencijom i Protokolom iz Aarhusa. Ti se zakonodavni akti u Europskoj uniji provode Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

Svrha te uredbe jest zaštititi zdravlje ljudi i okoliš primjenom posebnih kontrolnih mjera kojima se:

  • zabranjuje ili strogo ograničava proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba postojanih organskih onečišćujućih tvari;
  • ispuštanje u okoliš postojanih organskih onečišćujućih tvari koje nastaju kao nusproizvodi industrijskih procesa svodi na najmanju moguću mjeru;
  • jamči sigurno upravljanje zalihama postojanih organskih onečišćujućih tvari na koje se primjenjuje ograničenje; i
  • osigurava zbrinjavanje, na način prihvatljiv za okoliš, otpada koji se sastoji od postojanih organskih onečišćujućih tvari ili je njima onečišćen.

Kemijske tvari utvrđene kao postojane organske onečišćujuće tvari jesu:

  • pesticidi (na primjer DDT);
  • industrijske kemikalije (na primjer poliklorirani bifenili, koji su imali široku uporabu u električnoj opremi); ili
  • nenamjerni nusproizvodi industrijskih procesa, razgradnje ili spaljivanja (na primjer dioksini i furani).

U skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima ECHA pomaže utvrditi nove postojane organske onečišćujuće tvari u EU-u i predlaže njihovo uvrštavanje u Stockholmsku konvenciju. Agencija prikuplja i obrađuje informacije od država članica koje provode Uredbu i na temelju njih sastavlja pregled na razini Unije. ECHA također pruža potporu u utvrđivanju potrebnih budućih mjera EU-a za provedbeni plan Unije u pogledu propisa o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

Forum za provedbu u okviru ECHA-e koordinira mrežu tijela država članica koja su također odgovorna za provedbu Uredbe.