Razumijevanje Okvirne direktive o otpadu

U Okvirnoj direktivi o otpadu utvrđene su mjere kojima se rješavaju štetni učinci stvaranja otpada i gospodarenja njime na okoliš i ljudsko zdravlje, kao i mjere kojima se poboljšava učinkovita uporaba resursa ključnih za prijelaz na kružno gospodarstvo.

Kao sastavni dio provedbe akcijskog plana EU-a za kružno gospodarstvo donesenog 2015., revidirana Okvirna direktiva o otpadu stupila je na snagu u srpnju 2018. U njoj je ECHA-i dodijeljena zadaća uspostave baze podataka s informacijama o proizvodima koji sadrže posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC) s popisa predloženih tvari. U skladu s Uredbom REACH, nove se tvari redovito dodaju na popis predloženih tvari.

Baza podataka sadržavat će informacije koje su ECHA-i dostavile tvrtke koje proizvode, uvoze ili dobavljaju proizvode koji sadrže tvari s popisa predloženih tvari. Ti se proizvodi mogu proizvesti u EU-u ili se mogu uvesti iz zemalja koje nisu članice EU-a.

Informacije iz baze podataka pomoći će tvrtkama koje zbrinjavaju otpad u razvrstavanju i recikliranju proizvoda koji sadrže posebno zabrinjavajuće tvari te će potrošačima pomoći da donesu informirane odluke i razmotre najbolje načine uporabe i zbrinjavanja takvih proizvoda. Općenito gledajući, baza podataka trebala bi doprinijeti progresivnoj zamjeni zabrinjavajućih tvari u proizvodima i razvoju sigurnijih alternativa.

Tri su glavna cilja baze podataka:

  1. smanjiti stvaranje otpada koji sadrži opasne tvari, i to podupiranjem zamjene zabrinjavajućih tvari u proizvodima koji se stavljaju na tržište EU-a;
  2. učiniti informacije dostupnima radi daljnjeg poboljšanja obrade otpada;
  3. omogućiti tijelima da prate uporabu zabrinjavajućih tvari u proizvodima i poduzimaju odgovarajuće mjere tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda, uključujući i fazu otpada.

Bazom podataka SCIP nadopunjuju se postojeće obveze komunikacije i obavješćivanja za tvari s popisa predloženih tvari u skladu s Uredbom REACH.

Vremenski raspored

4. srpnja 2018.
– revidirana Okvirna direktiva o otpadu stupa na snagu

Početak 2020.
– objavljuje se prototip baze podataka

5. siječnja 2021.
– stupa na snagu obveza dobavljača proizvoda da dostave informacije