Rad sa skupinama

Kako bi se ubrzala identifikacija kemikalija za koje su potrebne regulatorne mjere, nadležna tijela mogu odlučiti usmjeriti pozornost na skupine strukturno povezanih tvari, a ne na pojedinačne tvari. Ovim se pristupom grupiranja:

  • pruža dosljednost i poboljšava usklađenost regulatornog djelovanja
  • ubrzava identifikacija tvari za koje su potrebne regulatorne mjere, kao i one za koje u toj fazi nisu potrebne daljnje mjere
  • podupire informirana zamjena u industriji. Tvari registrirane samo za uporabu u svojstvu intermedijera ili one koje trenutno nisu registrirane, ali bi mogle biti potencijalne zamjene za poznate zabrinjavajuće tvari također se rano identificiraju.

Grupiranje strukturno povezanih tvari

Skupine tvari tvore se prvenstveno na temelju:

  • strukturne sličnosti, upotrebom informacija o identitetu tvari u registracijskim dosjeima i obavijestima o razvrstavanju i označivanju i
  • analogije i kategorija, upotrebom informacija dobivenih u registracijskim dosjeima iz industrije i vanjskih izvora.

Strukturno slične tvari identificiraju se iz svih registriranih tvari (kemijski svemir). Određene tvari prethodno su odabrane da djeluju kao „sjemenke”. ECHA-ini IT alati potom se upotrebljavaju kako bi se identificirale druge tvari koje su strukturno slične sjemenkama.

To je početna točka za grupiranje tvari za koje kasnije mogu biti potrebne regulatorne mjere.

Imajte na umu da su ove radnje različite od grupiranja utvrđenog u odjeljku 1.5 Priloga XI. Uredbi REACH te stoga primijenjene metode ne čine potvrđene informacije dobivene analogijom i informacije o kategoriji. Te su radnje početna točka grupiranje tvari za koje kasnije mogu biti potrebne eventualne regulatorne mjere.

Grupiranje i kemijski svemir

Svrha grupiranja jest ubrzati rad nadležnih tijela kako bi se obuhvatile sve registrirane tvari u kemijskom svemiru.

ECHA, države članice i Europska komisija razvile su pristup procjeni skupina. Usto, taj je pristup po potrebi nadopunjen radom prilagođenim posebnim skupinama. Primjeri takvih skupina tvari za koje su potrebne dodatne radnje jesu proizvodni ostatci, troske i pepeo. Za pojedine je skupine tvari pokrenuta i suradnja s industrijskim sektorima. Takvi su primjeri Radna skupina za tvari iz naftnih i ugljenih proizvoda (PetCo), Sektorski pristup za metale i anorganske proizvode (MISA) i suradnja s CEFIC-om u pogledu usklađenosti dosjea.

Nakon grupiranja mogu se procijeniti tvari koje pripadaju određenim skupinama. Kao posljedica toga, tvari se svrstavaju u odgovarajuće skupine u kemijskom svemiru, a kasnije se svrstavaju u različite postupke u okviru uredbi REACH i CLP.

Procjena skupina i utvrđivanje daljnjih regulatornih mjera

Pregled registriranih tvari započeo je nakon prvog roka za registraciju u 2010. On je bio usmjeren na tvari o kojima je bilo dovoljno informacija o opasnostima kako bi se donio zaključak o potrebi za uvođenjem regulatornog upravljanja rizikom. Takav sustavni pregled tijekom vremena omogućio je identifikaciju velike većine takvih tvari koje bi se mogle izravno usmjeriti na regulatorno upravljanje rizikom. Kao posljedica toga, većina preostalih tvari su one za koje su potrebne dodatne informacije o opasnosti. Procjenjivanje tvari u skupinama, a ne pojedinačno, ubrzava identifikaciju takvih slučajeva, osobito provjera usklađenosti.

Za svaku skupinu tvari nadležna tijela razmatraju postoji li potreba za pokretanjem daljnjih aktivnosti regulatornog upravljanja rizikom za cijelu skupinu, podskupinu ili za pojedinačne tvari u skupini. Polazišna točka za skupinu je strukturna sličnost, međutim u nekim slučajevima potrebna su dodatna razmatranja (usporedo uz strukturnu sličnost), kao što su grupiranje oko slične tehničke funkcije ili uporabe (npr. usporivača gorenja) ili oko specifičnog razloga za zabrinutost.

Ranom se procjenom i identifikacijom mogućih daljnjih potreba za regulatornim upravljanjem rizikom, uključujući i kada treba dobiti dodatne informacije o opasnostima prije dostatnog objašnjenja opasnosti, nastoji ubrzati rad potpornih nadležnih tijela kako bi se brzo nastavilo s postupcima kao što su usklađeno razvrstavanje i označivanje ili identifikacija posebno zabrinjavajućih tvari i ograničenja.