Žalbeni postupak

Na određene odluke ECHA-e navedene u članku 91. Uredbe REACH i članku 77. Uredbe o biocidnim proizvodima može se podnijeti žalba ECHA-inu Odboru za žalbe.

Pravila koja se primjenjuju na žalbene postupke utvrđena su u postupovnim pravilima.

Osim toga, Odbor za žalbe donio je Praktične upute kako bi strankama pomogao da postupaju u skladu s pravnim odredbama te da žalbe pripreme na najučinkovitiji način.

Strankama u žalbenom postupku preporučuje se da podnose žalbe i druge postupovne dokumente koristeći se mrežnim obrascem izrađenim za tu svrhu.

Odbor za žalbe objavio je i posebne obrasce i kontrolni popis za pomoć. Tim se obrascima ne morate služiti, ali vam to preporučujemo. Mogu se upotrijebiti za pripremu postupovnih dokumenata koji se podnose pomoću mrežnog obrasca ili e-poštom.

 

N.B.: From 1 July 2019, the bank account details for appeal fee payments have changed. See contact page for more information. The Practice Directions will be amended in due course.