Modeli QSAR

Modeli odnosa strukture i aktivnosti (SAR) i kvantitativnih odnosa strukture i aktivnosti (QSAR), zajedničkog naziva (Q)SAR, matematički su modeli koji se mogu upotrebljavati za predviđanje fizikalno-kemijskih i bioloških svojstava spojeva te svojstava spojeva koji se odnose na sudbinu u okolišu na temelju poznavanja njihove kemijske strukture. Ti su modeli dostupni besplatno ili u obliku komercijalnih softvera.

Korištenjem modela (Q)SAR dobivaju se pouzdane informacije koje su usporedive i dostatne za ispunjavanje zahtjeva obavješćivanja. Modeli (Q)SAR moraju biti znanstveno provjereni, a vaša tvar mora biti obuhvaćena područjem primjene tog modela. Kao i kod svih drugih oblika podataka, morate osigurati dostatnu dokumentaciju kako biste omogućili neovisnu procjenu rezultata.

Savjeti

  • Koristite se modelima (Q)SAR‑e za fizikalno-kemijska svojstava i neka od svojstava toksičnosti za okoliš i sudbinu u okolišu. Modeli (Q)SAR trenutačno nisu prikladni za složena toksikološka svojstva jer nisu prikladni za razvrstavanje i označivanje ili procjenu rizika.
  • Temeljito dokumentirajte informacije o modelima (Q)SAR koje ste upotrijebili u vašem registracijskom dosjeu putem standardiziranih obrazaca u IUCLID‑u.
  • Preporučuje se uporaba modela za razvrstavanje (koji predviđaju odgovore „da" ili „ne") za svojstva kod kojih se rezultati ispitivanja mogu izraziti na takav način.
  • Razmotrite mogućnost korištenja dodatnih parametara i povežite moguće interakcije između njih. Podatci dobiveni s pomoću modela (Q)SAR mogu se povezati s drugim podatcima i upotrebljavati u pristupu koji se temelji na dokaznoj snazi.
  • Izradite jedan zapis o studiji za svaku kemijsku strukturu koja podliježe predviđanju putem modela (Q)SAR.