O nas

Ośrodki zatruć udzielają porad medycznych obywatelom i pracownikom służby zdrowia w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia wskutek narażenia na niebezpieczne substancje chemiczne lub inne środki toksyczne, np. leki, rośliny, w wyniku pogryzienia lub ukąszenia. Ośrodki zatruć w UE codziennie udzielają całodobowego wsparcia telefonicznego. 

Zgodnie z rozporządzeniem CLP przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu niebezpieczne mieszaniny mają obowiązek przekazywania informacji o tych mieszaninach odpowiednim wyznaczonym organom krajowym. Wyznaczone organy przekazują te informacje ośrodkom zatruć, aby umożliwić im szybkie udzielenie porad medycznych w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Ta strona internetowa została utworzona przez Europejską Agencję Chemikaliów w celu ułatwienia przedsiębiorstwom, wyznaczonym organom i ośrodkom zatruć wdrożenia nowych wymagań.

Podstawa prawna

Podstawę prawną obowiązku przekazywania informacji o niebezpiecznych mieszaninach przez podmioty z branży chemicznej stanowią art. 45 i załącznik VIII do rozporządzenia CLP.

Rozporządzenie wykonawcze wprowadza dwa główne elementy:

  1. Zharmonizowany format przekazywania informacji wyznaczonym organom – wspólny format unijny stopniowo zastąpi bieżące krajowe wymagania w zakresie informacji. Informacje podlegające zgłoszeniu obejmują skład chemiczny niebezpiecznych mieszanin, tożsamość i zakresy stężeń składników, dane toksykologiczne i kategorie produktów zgodnie ze zharmonizowanym europejskim systemem kategoryzacji produktów (EuPCS).
  2. Niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej (ang. unique formula identifier, UFI) jest niepowtarzalnym kodem, który należy umieścić na etykiecie produktu. Niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej tworzy jednoznaczne powiązanie między produktem wprowadzonym do obrotu a przekazanymi ośrodkom zatruć informacjami dotyczącymi tej określonej mieszaniny, dzięki czemu można precyzyjnie i szybko określić skład chemiczny produktu. Precyzyjna identyfikacja jest konieczna do zapewnienia odpowiednich środków leczniczych w sytuacji nagłego zagrożenia dla zdrowia.

 

Importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu niebezpieczne mieszaniny są odpowiedzialni za przekazywanie wymaganych informacji w odpowiednich państwach członkowskich.

 

Categories Display