O nas

Informacje

Zespół ECHA ds. ośrodków zatruć koordynuje wewnętrzne działania ECHA dotyczące wszystkich narzędzi informatycznych, wytycznych i niezbędnego wsparcia, zapewnianego zainteresowanym stronom jako pomoc w wypełnianiu ich obowiązków. Ściśle współpracujemy z Komisją Europejską, zapewniając wsparcie zarówno branży, jak i wyznaczonym organom państw członkowskich i ich ośrodkom zatruć.

W naszych strukturach działa wiele docelowych, przeznaczonych do takich zadań grup roboczych, skupiających przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, którzy regularnie spotykają się oraz uczestniczą w dyskusjach i planowaniu dalszych kroków. Nasze grupy robocze obejmują:

  • grupę roboczą ds. użytkowników narzędzi informatycznych
  • grupę roboczą ds. przygotowywania wytycznych
  • grupę roboczą ds. zasad walidacji
  • grupę roboczą EuPCS
  • grupę konsultacyjną dla wyznaczonych organów i ośrodków zatruć.

Wszelkie opinie i ewentualne pytania prosimy przekazywać za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego z ECHA.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 45 rozporządzenia CLP firmy wprowadzające do obrotu mieszaniny stwarzające zagrożenie są zobowiązane do przekazania informacji o takich mieszaninach do właściwych organów krajowych. Organy krajowe przekazują te informacje ośrodkom zatruć, aby umożliwić im szybkie udzielenie porad mieszkańcom lub personelowi medycznemu w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia. Załącznik VIII do rozporządzenia CLP, przyjęty w marcu 2017 r., definiuje ujednolicone wymogi dotyczące powiadomień skierowanych do ośrodka toksykologicznego (PCN) i obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ta strona internetowa jest prowadzona przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), aby pomóc firmom, organom krajowym i ośrodkom zatruć z nowymi wymaganiami, zapewniając im narzędzia, wytyczne i wsparcie.