Σχετικά με εμάς

Σχετικά

Η ομάδα κέντρων δηλητηριάσεων του ECHA συντονίζει τις εργασίες που διεκπεραιώνονται εσωτερικά στον ECHA και σχετίζονται με το σύνολο των εργαλείων ΤΠ, την καθοδήγηση και την απαραίτητη συνδρομή, ώστε να βοηθηθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την παροχή υποστήριξης στον κλάδο, τους αρμόδιους φορείς και τα κέντρα δηλητηριάσεων των κρατών μελών.

Διαθέτουμε ειδικές ομάδες εργασίας στις οποίες μετέχουν εκπρόσωποι από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και οι οποίες συσκέπτονται ανά τακτά διαστήματα για θέματα του κλάδου και την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων του αύριο. Οι ομάδες μας εργασίας είναι οι ακόλουθες:

  • Ομάδα εργασίας χρηστών εργαλείων ΤΠ
  • Ομάδα εργασίας εκπόνησης εγγράφων καθοδήγησης
  • Ομάδα εργασίας για τους κανόνες επικύρωσης
  • Ομάδα εργασίας EuPCS
  • Ομάδα διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς και τα κέντρα δηλητηριάσεων

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις, χρησιμοποιήστε το ειδικό έντυπο επικοινωνίας του ECHA.

Νομικό πλαίσιο

Βάσει του άρθρου 45 του κανονισμού CLP, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν επικίνδυνα μείγματα στην αγορά υποχρεούνται να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με ορισμένα επικίνδυνα μείγματα στους σχετικούς εθνικούς φορείς. Οι εθνικοί φορείς κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στα κέντρα δηλητηριάσεων, ώστε να μπορούν αυτά να παρέχουν με τη σειρά τους συμβουλές στους πολίτες ή στο ιατρικό προσωπικό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στο παράρτημα VIII του κανονισμού CLP που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2017 καθορίζονται οι εναρμονισμένες απαιτήσεις για τις κοινοποιήσεις στα κέντρα δηλητηριάσεων οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, τους εθνικούς φορείς και τα κέντρα δηλητηριάσεων σχετικά με τις νέες απαιτήσεις, παρέχοντας εργαλεία, καθοδήγηση και υποστήριξη.