Εργαλεία

Με σκοπό να υποστηρίξει τον κλάδο, ο ECHA έχει αναπτύξει εργαλεία ΤΠ για την προετοιμασία των προς υποβολή πληροφοριών και για να συνδράμει στην υποβολή των εν λόγω πληροφοριών. Στα εργαλεία υποστήριξης της προετοιμασίας περιλαμβάνονται η Γεννήτρια UFI και ο μορφότυπος PCN. Η υπό κατασκευή διαδικτυακή πύλη PCN προορίζεται επί του παρόντος να παρέχει υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής πληροφοριών.

Categories Display