Εργαλεία

Εργαλεία

Ο ECHA έχει αναπτύξει εργαλεία ΤΠ για να παρέχει υποστήριξη στη βιομηχανία και στους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών κατά την προετοιμασία, την υποβολή και τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τα επικίνδυνα μείγματα. Στα διαθέσιμα εργαλεία συγκαταλέγονται το πρόγραμμα δημιουργίας μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης τύπου (UFI), ο μορφότυπος PCN και το ευρωπαϊκό σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων (EuPCS). Επιπλέον, η δικτυακή πύλη κοινοποίησης πληροφοριών του ECHA επιτρέπει την επιγραμμική κατάρτιση και υποβολή πληροφοριών από τη βιομηχανία. Οι αρχές έχουν πρόσβαση στις κοινοποιήσεις της βιομηχανίας μέσω της σύνδεσής τους στη διαδικτυακή πύλη εξ αποστάσεως πρόσβασης του ECHA.