Εργαλεία

Εργαλεία

Ο ECHA έχει αναπτύξει εργαλεία ΤΠ προκειμένου να παράσχει στήριξη στις εταιρείες κατά την προετοιμασία και την υποβολή πληροφοριών σχετικά με μείγματα που ταξινομούνται ως προς τους κινδύνους για την υγεία ή τους φυσικούς κινδύνους σύμφωνα με το άρθρο 45 και το παράρτημα VIII του κανονισμού CLP. Κάντε κλικ στο παρακάτω εργαλείο για περισσότερες πληροφορίες και την παροχή βασικού υποστηρικτικού υλικού.