Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υποστήριξη

Στην παρούσα ενότητα του διαδικτυακού τόπου περιλαμβάνεται υλικό που προορίζεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διάθεση επικίνδυνων μειγμάτων στην αγορά.

Στην παρούσα ενότητα διατίθενται επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών γραφείων υποστήριξης και των εθνικών αρμόδιων φορέων.

Η ενότητα Ε&Α περιλαμβάνει απαντήσεις στις πλέον συνήθεις ερωτήσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εντοπίσετε τις πληροφορίες που αναζητάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ECHA.

Για πρακτικές συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή του παραρτήματος VIII του κανονισμού CLP, ανατρέξτε στο σχέδιο καθοδήγησης του ECHA και σε άλλα έγγραφα υποστήριξης που διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο με τα Κέντρα Δηλητηριάσεων.

Categories Display


Route: .live1