Υποστήριξη

Υποστήριξη

Στην παρούσα ενότητα του διαδικτυακού τόπου περιλαμβάνεται υλικό γενικής υποστήριξης που προορίζεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διάθεση επικίνδυνων μειγμάτων στην αγορά.

Πιο ολοκληρωμένη και στοχευμένη υποστήριξη σχετικά με τα εργαλεία μας διατίθεται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες της ενότητας Εργαλεία.

EU Privacy Disclaimer

content

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.