Υποστήριξη

Υποστήριξη

Στην παρούσα ενότητα του διαδικτυακού τόπου περιλαμβάνεται υλικό γενικής υποστήριξης που προορίζεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διάθεση επικίνδυνων μειγμάτων στην αγορά.

Πιο ολοκληρωμένη και στοχευμένη υποστήριξη σχετικά με τα εργαλεία μας διατίθεται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες της ενότητας Εργαλεία.