Meist

Mürgistusteabekeskus annab meditsiinilisi nõuandeid kodanikele ja tervishoiutöötajatele tervisealastes hädaolukordades, mis tekivad kokkupuutel ohtlike kemikaalide või muude toksiliste ainetega, nt ravimite ja taimedega ning hammustustel ja nõelamistel. Euroopa Liidu mürgistusteabekeskused on telefoniga kättesaadavad ööpäev läbi. 

CLP-määruse kohaselt on ohtlikke segusid turule viivad ettevõtted kohustatud esitama nende segude teavet asjaomastele riiklikele määratud organitele. Määratud organid teevad selle teabe kättesaadavaks mürgistusteabekeskustele, et need saaksid anda hädaolukorras kiiresti meditsiinilist nõu.

Selle veebilehe on koostanud Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), et lihtsustada uute nõuete rakendamist ettevõtetele, määratud organitele ja mürgistusteabekeskustele.

Õiguslik taust

Ettevõtete kohustus esitada ohtlike segude teavet tuleneb CLP-määruse artiklist 45 ja VIII lisast.

Rakendusmäärusega on kasutusele võetud kaks põhielementi:

  1. ühtlustatud vorm teabe esitamiseks määratud organitele – ühtne Euroopa Liidu vorm asendab järk-järgult praegused liikmesriikides nõutavad teabeelemendid. Vaja on esitada ohtlike segude keemilise koostise, koostisainete olemuse ja kontsentratsioonivahemike teave, toksikoloogiline teave ja tootekategooriad vastavalt ühtlustatud Euroopa toodete kategoriseerimise süsteemile (EuPCS).
  2. Unikaalne koostise tähis (UFI) – UFI on unikaalne kood, mis trükitakse toote märgistusele. See seob turule viidud toote mürgistusteabekeskustele esitatud konkreetse segu teabega ning võimaldab täpselt ja kiiresti tuvastada toote keemilise koostise. Täpset tuvastamist on vaja, et hädaolukorras helistajale saaks anda asjakohast nõu.

 

Nõutava teabe esitamise eest asjaomastes liikmesriikides vastutavad ohtlikke segusid turule viivad importijad ja allkasutajad.

 

Categories Display