Meist

Üldist

ECHA mürgistusteabekeskuse rühm koordineerib asutusesiseselt tegevust IT-vahenditega ning sidusrühmade juhendamist ja vajalikku toetamist nende kohustuste täitmisel. Teeme tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga tööstuse, liikmesriikide määratud organite ja nende mürgistusteabekeskuste toetamiseks.

Meil on mitu sihipärast ja spetsiaalset töörühma, mis koosnevad kõigi meie sidusrühmade esindajatest, kes kohtuvad regulaarselt aruteludeks ning tulevikukavade kokkuleppimiseks. Meie töörühmad on muu hulgas järgmised:

  • IT-vahendite kasutajate töörühm
  • juhendite koostamise töörühm
  • valideerimiseeskirjade töörühm
  • EuPCSi töörühm
  • määratud organite ja mürgistusteabekeskuste nõuanderühm

Kasutage tagasiside või küsimuste esitamiseks asjakohast ECHA kontaktvormi.

Õiguslik taust

CLP-määruse artikli 45 kohaselt on ohtlikke segusid turule viivad ettevõtted kohustatud esitama teatud ohtlike segude teavet asjaomastele riiklikele organitele. Riiklikud organid teevad selle teabe kättesaadavaks mürgistusteabekeskustele, et need saaksid anda kodanikele ja meditsiinitöötajatele hädaolukorras nõu. 2017. aasta märtsis vastuvõetud CLP-määruse VIII lisas määratletakse alates 1. jaanuarist 2021 kehtima hakkavad ühtlustatud nõuded mürgistusteabekeskuste teatele.

Veebilehe koostas Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), et aidata ettevõtetel, riiklikel organitel ja mürgistusteabekeskustel järgida uusi nõudeid, tagades neile vajalikud vahendid, juhendid ja toetuse.