Apie mus

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras teikia piliečiams ir sveikatos priežiūros specialistams konsultacijas dėl neatidėliotinų priemonių, kurių reikia imtis ekstremaliose sveikatai situacijose, kurios kyla dėl pavojingų cheminių medžiagų arba kitų toksinių medžiagų, pavyzdžiui, vaistų, augalų, įkandimų ir įgėlimų, poveikio. ES veikiantys apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurai kasdien visą parą atsiliepia į pagalbos skambučius.  

Pagal CLP reglamentą pavojingus mišinius rinkai pateikiančios įmonės privalo informaciją apie šiuos mišinius pateikti atitinkamoms nacionalinėms paskirtosioms įstaigoms. Paskirtosios įstaigos leidžia susipažinti su šia informacija apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurams, kad jie galėtų greitai suteikti medicininę konsultaciją ekstremalioje situacijoje.

Šią svetainę Europos cheminių medžiagų agentūra sukūrė siekdama padėti įmonėms, paskirtosioms įstaigoms ir apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurams įgyvendinti naujus reikalavimus.

Teisinis pagrindas

Pramonės įmonėms galiojančių prievolių pateikti informaciją apie pavojingus mišinius teisinis pagrindas nustatytas CLP reglamento 45 straipsnyje ir VIII priede.

Įgyvendinimo reglamente nustatyti du pagrindiniai elementai:

  1. suderintas informacijos pateikimo paskirtosioms įstaigoms formatas. Bendras ES formatas palaipsniui pakeis dabartinius nacionalinius informacijai keliamus reikalavimus. Pateiktina informacija yra susijusi su pavojingų mišinių chemine sudėtimi, tapatybe ir sudedamųjų dalių koncentracijos intervalais, toksikologine informacija ir produkto kategorija pagal suderintą Europos produktų skirstymo į kategorijas sistemą (EuPCS).
  2. Unikalus formulės identifikatorius (UFI) – UFI yra unikalus kodas, kuris turi būti atspausdintas ant produkto etiketės. Juo sukuriamas nedviprasmiškas ryšys tarp rinkai pateikiamo produkto ir apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurams teikiamos informacijos apie tą konkretų mišinį, siekiant sudaryti sąlygas tiksliai ir greitai nustatyti produkto cheminę formulę. Tiksli formulė yra būtina siekiant nustatyti tinkamas gydomąsias priemones pranešus apie ekstremalią situaciją.

 

Importuotojai ir tolesni naudotojai, kurie rinkai pateikia pavojingus mišinius, privalo atitinkamose valstybėse narėse pateikti reikalaujamą informaciją.

 

Categories Display