Declaring concentrations under Annex VIII to CLP Regulation - Poisoncentres

Bilag VIII til CLP-forordningen indeholder bestemmelser om de oplysninger, der gives om koncentrationerne af blandingers indholdsstoffer (stoffer, og blandinger i blandinger). Der gælder forskellige bestemmelser for farlige indholdsstoffer, som anses for stærkt problematiske, for andre farlige indholdsstoffer samt for indholdsstoffer, der ikke er klassificeret som farlige. Denne skelnen er defineret i afsnit 3.4 af del B af bilag VIII. Indsenderen skal angive koncentrationen eller koncentrationsområdet for hver komponent i henhold til fareklassen.

Stærkt problematiske indholdsstoffer

Når blandingens indholdsstoffer er klassificeret i mindst én af nedenstående farekategorier, skal deres koncentration i en blanding udtrykkes som nøjagtige procentdele i faldende rækkefølge efter masse eller volumen:

  • akut toksicitet, kategori 1, 2 eller 3
  • specifik målorgantoksicitet – enkelteksponering, kategori 1 eller 2
  • specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering, kategori 1 eller 2
  • hudætsning, kategori 1, 1A, 1B eller 1C
  • alvorlige øjenskader, kategori 1.

Som et alternativ til at angive en koncentration som en nøjagtig procentdel kan der angives et koncentrationsområde i overensstemmelse med tabel 1 i del B i bilag VIII (tabel 1 nedenfor).

Hvor den nøjagtige koncentration er over 1 %, kan koncentrationsområdernes øvre og nedre grænser afrundes til højst én decimal; hvor den nøjagtige koncentration er lavere end eller lig med 1 %, kan der højst anvendes to decimaler .

Tabel 1:  Koncentrationsområder for stærkt problematiske farlige indholdsstoffer, hvad angår beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer (stoffer eller MiM'er)

 

Koncentrationsområde for bestanddel indeholdt i blandingen (%) Maksimal bredde af det koncentrationsområde, der anvendes i indsendelsen
≥ 25 - < 100 5 % enheder
≥ 10 - < 25 3 % enheder
≥ 1 - < 10 1 % enheder
≥ 0,1 - < 1 0,3 % enheder
> 0 - < 0,1 0,1 % enheder

 

Når du indberetter et koncentrationsområde, der overlapper to båndbredder, skal du angive et område ud fra den laveste maksimale bredde, der er tilladt, jf. følgende eksempler:

Nøjagtig koncentration Anvendt bredde af koncentrationsområde Eksempel på område Tilladt
26 % 5 % 25-30 %
26 % 1 % 25.5-26.5 %
26 % 5 % 23.5-28.5 % X
26 % 3 % 23.5-26.5 %

EU Privacy Disclaimer

content

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.