Foranstaltninger for industrien

Fremgangsmåde for industrien — indledning

I henhold til bilag VIII til CLP-forordningen skal importører og downstreambrugere, der markedsfører farlige blandinger i EU, indberette specifikke oplysninger om deres blandinger til udpegede organer. I bilaget specificeres også et harmoniseret format til anmeldelser. Giftinformationscentrene vil anvende oplysningerne i anmeldelserne til beredskab ved sundhedsmæssige nødsituationer, der involverer sådanne blandinger.

På disse sider kan industrien finde støtte, hvad angår deres forpligtelser i henhold til bilag VIII. Vejledningen er baseret på de nyeste foreliggende oplysninger.

Steps- intro- link to first page