Trebam li se registrirati?

Trebate utvrditi jeste li vi dužni registrirati tvar ili to mora učiniti drugi subjekt u vašem lancu opskrbe. 

 

1. Koji je vaš identitet u svojstvu podnositelja registracije?

Registraciju možete podnijeti samo ako ste fizička osoba ili zastupate pravnu osobu, kako je definirano vašim nacionalnim zakonima. Ako je vaše poduzeće osnovalo nekoliko pravnih osoba, primjerice, poduzeća kćeri ili podružnice, svaka od tih pravnih osoba trebat će podnijeti vlastitu registraciju.

 

2. Gdje imate poslovni nastan?

Možete podnijeti registraciju samo ako imate poslovni nastan u Europskom gospodarskom prostoru (EGP). On uključuje Austriju, Belgiju, Bugarsku, Cipar, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Grčku, Hrvatsku, Irsku, Island, Italiju, Latviju, Lihtenštajn, Litvu, Luksemburg, Mađarsku, Maltu, Nizozemsku, Norvešku, Njemačku, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju, Španjolsku i Švedsku.

Ako imate poslovni nastan izvan EGP-a, trebat ćete uvoznika ili „jedinstvenog zastupnika” za registraciju svoje tvari.

 

3. Koja je vaša uloga u lancu opskrbe?

Različite uloge posebno su definirane u Uredbi REACH i ne odgovaraju nužno definicijama koje se upotrebljavaju u drugim dokumentima.

Možete imati nekoliko uloga s obzirom na pojedinu tvar – uzmite ih sve u obzir.

Trebate podnijeti registraciju:

 • ako izrađujete tvar: proizvodite tvar ili je crpite, 
 • ako ste odgovorni za uvoz tvari u EGP: odgovorni ste za fizičko uvođenje tvari na teritorij EGP-a (same tvari, u smjesi ili u proizvodu). No, ne trebate podnositi registraciju:
  • ako su svi vaši dobavljači imenovali jedinstvene zastupnike, ili 
  • ako ponovno uvozite registriranu tvar, ili 
  • ako je vaša tvar pod nadzorom carine, s namjerom ponovnog izvoza, 
 • proizvodite ili uvozite proizvod: ugrađujete tvar ili smjesu na materijal ili u njega kako biste oblikovali proizvod ili ste odgovorni za uvoz takvog proizvoda u EGP. No, ne trebate podnijeti registraciju:
  • ako nije predviđeno oslobađanje tvari, ili 
  • ako je tvar za istu uporabu već registriralo bilo koje drugo poduzeće, 
 • ako ste imenovani kao jedinstveni zastupnik: vaši dobavljači izvan EGP-a (proizvođači proizvoda ili smjese) imenovali su vas radi ispunjavanja obveza na temelju Uredbe REACH koje bi inače trebali preuzeti njihovi uvoznici. 

 

Ne trebate podnositi registraciju ako samo:

 • distribuirate tvar: skladištite i stavljate tvar na tržište, samostalno ili u smjesi, za treće osobe, 
 • ponovno punite: prenosite tvari ili smjese iz jednog spremnika u drugi, općenito tijekom ponovnog pakiranja ili promjene robne marke, 
 • formulirate: proizvodite smjese (npr. boje, ljepila, deterdžente, dijagnostičke komplete) koje se obično isporučuju dalje niz lanac opskrbe, 
 • imate ulogu krajnjeg korisnika: koristite se kemijskim proizvodima, ali ih ne isporučujete dalje niz lanac opskrbe.