Kako odrediti kategoriju prema veličini poduzeća

Detaljne upute u nastavku pomoći će vam utvrditi kategoriju veličine poduzeća u skladu s Preporukom Komisije 2003/361/EZ.

1. korak

Kod utvrđivanja kategorije veličine poduzeća, prvi korak je odrediti je li poduzeće u vrijeme predaje registracije u programu REACH-IT ili predaje dokumentacije za provjeru MSP-a u sklopu BPR-a samostalno ili se u obzir mora uzeti i partnerska odnosno povezana poduzeća, u skladu s člankom 3. priloga Preporuke Komisije 2003/361/EZ:

Općenito:

  • Poduzeće je samostalno ako nije razvrstano kao partner niti povezano poduzeće u sklopu značenja članka 3. priloga Preporuke Komisije 2003/361/EZ. Na primjer, poduzeće je samostalno kad je u posjedu od manje od 25% (kapitala ili glasačkih prava) u bilo kojem drugom poduzeću te kad niti jedno drugo poduzeće ne drži više od 25% udjela u dotičnom poduzeću.
  • Poduzeće se smatra partnerskim poduzećem s drugim poduzećem ako je u samo odnosno zajedno s jednim ili više povezanih poduzeća u posjedu barem 25%, ali ne više od 50% udjela u drugom poduzeću, u skladu s člankom 3. stavkom 3. priloga Preporuke Komisije 2003/361/EZ.
  • Poduzeće se smatra povezanim s drugim poduzećem ako je u posjedu od više od 50% glasačkih prava članova u drugom poduzeću i/ili ako poduzeće posredno ili neposredno kontrolira, odnosno ima mogućnost kontrolirati poslovanje drugog poduzeća.

Poduzeće se također smatra povezanim ako je u poslovnom odnosu posredstvom pojedinca ili skupine pojedinaca koji djeluju zajedno pod uvjetom da poduzeća posluju (djelomično ili u cijelosti) na istim tržištima ili na "spojenim tržištima" (tržišta za proizvode ili usluge koja su u izravnoj uzlaznoj ili silaznoj vezi jedno s drugim).

  • Ako 25% ili više kapitala, odnosno glasačkih prava izravno ili neizravno kontrolira zajedno ili pojedinačno jedno ili više javnih tijela, poduzeće se ne može smatrati MSP-om.

Investitori navedeni u članku 3. stavku 2. drugog podstavka priloga Preporuke, kao što su sveučilišta ili neovisna tijela lokalne vlasti, koja imaju status javnog tijela prema nacionalnom pravu, nisu obuhvaćeni ovim pravilom. Oni mogu posjedovati udjele između 25% i 50%, ali ne više od 50% u poduzeću i još uvijek zadržati svoj status MSP-a.

Nastavite na 2. korak