Što učiniti ako ste pogrešno naveli kategoriju veličine MSP-a

Slijedite ove upute ako ste uvidjeli da ste u REACH-IT-u odredili pogrešnu kategoriju veličine svojeg poduzeća (ili poduzeća koje zastupate kao jedini zastupnik) i da ste potvrdili pogrešnu kategoriju MSP-a tijekom podnošenja registracija, ažuriranja podataka ili prijava:

Prije nego što ECHA započne postupak provjere MSP-a

Image

Obavijestite ECHA-u o pogrešnom označavanju kategorije poduzeća prema veličini ispunjavanjem "Obrasca za kontaktiranje sa službom za pomoć". Nakon što unesete podatke za kontakt, odaberite opciju teme "Imam pitanje u vezi s dostavljanjem dosjea ECHA-i... ', ispunite obvezna polja i označite ispravan urudžbeni broj. Budite sigurni da prijavljujete ispravnu veličinu poduzeća. Ako ste podnijeli nekoliko prijava, označite sve one na koje se promjena u vezi s kategorijom veličine odnosi.

ECHA-in obrazac za kontakritanje sa službom za pomoć

 
Image

Nakon što ECHA-u obavijestite o pogrešci u određivanju kategorije poduzeća prema veličini kako je naznačeno u točki 1., putem svog korisničkog računa na REACH-IT-u primit ćete obavijest i novi račun ili nove račune. Molimo platite novi račun (nove račune) u skladu s ispravljenom veličinom poduzeća do datuma dospijeća navedenog na novom računu (novim računima).

 

Ako postupite u skladu s navedenim uputama, možete izbjeći plaćanje administrativne naknade. ECHA ne potražuje administrativnu naknadu ako podnositelji registracije isprave pogrešku u prijavljivanju kategorije poduzeća prema veličini i takav ispravak dostave Agenciji pismenim putem prije nego što ECHA započne postupak provjere.

Važno: Samo ažuriranje profila poduzeća na REACH-IT-u neće biti dovoljno za izbjegavanje administrativne naknade.

Ne zaboravite, jednom kada vam se ECHA obrati radi provjere prijavljene kategorije MSP-a, bit će naplaćena administrativna naknada, kao i razlika do točnog iznosa pristojbe koji odgovora ispravljenoj kategoriji poduzeća prema veličini za sve prijave koje su obrađene u postupku provjere MSP-a, uz uvjet da se provjerom MSP-a ustanovi da je kategorija veličine poduzeća veća od one koja je bila naznačena u vrijeme prijave (prijava).

Preporučuje se da redovito ažurirate profil svojeg poduzeća ili poduzeća koje zastupate kao jedini zastupnik na REACH-IT-u kako biste izbjegli netočne račune za buduće prijave.

Nakon što ECHA započne postupak provjere MSP-a

Čim vam se ECHA obrati kako bi provjerila prijavljenu kategoriju MSP-a, bit će naplaćena administrativna naknada ako se provjerom MSP-a ustanovi da je kategorija veličine poduzeća veća od one koja je bila naznačena u vrijeme prijave (prijava). Nadalje, primit ćete račun s razlikom do ukupnih iznosa pristojbi koje odgovaraju ispravnoj kategoriji veličine poduzeća za sve prijave koje su obrađene u postupku provjere MSP-a.

Međutim, u skladu s izmjenama i dopunama Odluci Upravnog odbora ECHA-e UO/O/29/2010 o klasifikaciji usluga za koje se naplaćuje naknada, utvrđenima Odlukom Upravnog odbora UO/21/2012/O, poduzeća koja su ispravno promijenila veličinu svojih poduzeća nakon što je s njima kontaktirala ECHA, imaju pravo na 50%-tno umanjenje iznosa važeće administrativne naknade. Dakle, ako primite dopis od ECHA-e o započinjanju postupka provjere MSP-a te uvidite da ste prijavili i potvrdili pogrešnu veličinu svojega poduzeća, kako biste mogli iskoristiti smanjenje učinite sljedeće:

Image

Prijavite ispravnu veličinu poduzeća ispunjavanjem Izjave o pogrešnoj veličini (priloženu ECHA-inom dopisu kojim započinje provjera u vezi s pravom vašega poduzeća na smanjenje pristojbe MSP-a)

 
Image
Pošaljite ECHA-i ispravno popunjenu i potpisanu Izjavu o pogrešnoj veličini. u roku od 21 kalendarskog dana od datuma gore navedenog dopisa, elektroničkom poštom na sme-verification (at) echa.europa.eu, poštom ili dostavom na sljedeću adresu:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinki

 
Image

Nadalje, ako veličinu svojega poduzeća mijenjate u kategoriju ne-MSP (veliko), ECHA-i ne trebate dostaviti nikakve dodatne dokumente osim ispravno popunjene Izjave o pogrešnoj veličini poduzeća. Međutim, ako je nakon slanja Izjave ažurirana veličina poduzeća još uvijek u kategoriji MSP-a (odnosno promjena se radi iz kategorije mikro poduzeća u malo, mikro poduzeća u srednje ili malog poduzeća u srednje), vi svejedno morate poslati dokumente koji pokazuju ažurirani status MSP-a.

 

Ne zaboravite da 50%-tno umanjenje administrativne naknade nećete moći iskoristiti ako Izjavu o pogrešnoj veličini poduzeća dostavite nakon isteka vremenskog roka koji je odredila ECHA.

Preporučuje se da redovito ažurirate profil svojeg poduzeća ili poduzeća koje zastupate kao jedini zastupnik na REACH-IT-u kako biste izbjegli netočne račune za buduće prijave.