Potvrda MSP-a

Kako bi se osiguralo pravedno natjecanje i jednak tretman podnositelja registracije u pogledu plaćanja naknada, ECHA je dužna provjeravati kategoriju veličine poduzeća koje tvrde da su prikladna za smanjenje naknada za mala i srednja poduzeća (MSP).

Ako u sustavu REACH-IT navedete da je vaše poduzeće mikro, male ili srednje veličine te stoga tvrdite da je prikladno za smanjenje naknada za mala i srednja poduzeća (MSP), ECHA u bilo kojem trenutku može provesti MSP provjeru vašeg poduzeća.

Kriva prijava veličine vašeg poduzeća može imati ozbiljne posljedice. Proučite odjeljak „Kako odrediti kategoriju veličine poduzeća" i ako utvrdite da ste prijavili krivu veličinu poduzeća, proučite odjeljak „Što učiniti ako ste netočno označili kategoriju veličine MSP-a".

Tijekom postupka provjere MSP-a od vas će se tražiti dostava dokumentacije kojom se podupire prijavljena kategorija veličine. U slučaju da dostavljeni dokumenti nisu dostatni za utvrđivanje kategorije veličine poduzeća o kojem je riječ ili ne podupiru prijavljenu kategoriju veličine poduzeća o kojem je riječ, ECHA to priopćuje u obliku odluke i izdaje odgovarajuće dodatne račune.

U slučaju da račun za iznos primjenjive registracijske naknade nije plaćen unutar rokova, to će za ishod imati opoziv izvorne registracijske odluke kojom se dodjeljuje registracijski broj. Time korištenje inicijalno dodijeljenog registracijskog broja više ne bi bilo dozvoljeno.

Detaljniji podaci povezani s postupkom navedeni su u nižim odjeljcima.

 

Tražena dokazna dokumentacija
  1. Dokumentacija kao dokaz* vlasničke strukture na datum podneska poduzeća (registracija, ažuriranje registracije, obavijesti itd.) u sustav REACH-IT, uključujući sva izravna ili neizravna partnerska i povezana poduzeća, uzlazno ili silazno, uzimajući u obzir sve udjele, glasačka prava i ostale načine vršenja utjecaja koji su relevantni za određivanje veza/partnerstva u smislu članka 3. Priloga Preporuke Komisije 2003/361/EZ.

    * U vidu dokaza o dioničarima društva u obzir može doći nešto od navedenog uključujući posljednje izmjene i dopune uz ustupanje dionica: izvadak iz trgovačkog registra, odredbe i dokumenti o osnivanju društva, osnivački memorandum, knjiga dioničara poduzeća, itd.

  2. Preslike svih službenih financijskih izvještaja (revidiranih, ako je to primjenjivo) zajedno s pripadajućim bilješkama i godišnjim izvješćima ili sve godišnje porezne prijave za dva posljednja odobrena računovodstvena razdoblja prije svakog podneska, kao i one svih partnera i/ili povezanih društava, u skladu s člancima 3., 4. i 6. Priloga Preporuci Komisije.

  3. Službena potvrda/informacija od službenog tijela** kojom se potvrđuje broj zaposlenih koji odgovara godišnjem broju radnih jedinica (AWU) u skladu s člankom 5. Priloga Preporuke Komisije, za svaki od dva posljednja odobrena obračunska razdoblja prije svakog podneska. Ako su ove informacije uključene u godišnja izvješća ili bilješke uz revidirana financijska izvješća, ne morate predati ove dokumente.

    **Službena potvrda kojom se daju podaci o broju zaposlenih u poduzeću može se dobiti od nekih nacionalnih/lokalnih institucija u nastavku, ali ne samo od njih: porezni ured, porezna agencija, osiguravajući ured, ured za zapošljavanje, ured za statistiku, institut za zdravstveno osiguranje, društvo za privatno zdravstveno osiguranje itd.

Pripazite jeste li poslali sve dokumente navedene u gornjim točkama 1., 2. i 3. za sva izravna ili neizravna partnerska i povezana poduzeća, uzlazno ili silazno, uzimajući u obzir sve udjele, glasačka prava i ostale načine vršenja utjecaja koji su relevantni za određivanje veza/partnerstva u smislu članka 3. Priloga Preporuke Komisije.

Napomena: Ako poduzeće i/ili bilo koji od njegovih partnera ili povezanih poduzeća sastavlja godišnje financijsko izvješće ili su oni kroz konsolidaciju uključeni u izvješća drugog poduzeća, pošaljite konsolidirana izvješća s pripadajućim bilješkama.

Ako djelujete kao jedini zastupnik,procjenu u vezi s primjenom olakšice za MSP potrebno je obaviti s obzirom na podatke o broju zaposlenika, ukupnom prihodu i bilanci proizvođača koji ne pripada Zajednici, formulatora pripreme ili proizvođača zastupljenog proizvoda, uključujući važne podatke od povezanih ili partnerskih poduzeća proizvođača koji ne pripada Zajednici, formulatora pripreme ili proizvođača zastupljenog proizvoda u skladu s Preporukom 2003/361/EZ.

 

Ishod provjere

Slijedom analize ECHA će prema potrebi zahtijevati dodatnu dokumentaciju. Nakon dostave cjelovite dokumentacije ECHA će vas izvijestiti o ishodu.

  • U slučaju odobrenog prava na smanjene naknade ECHA će samo izvijestiti o ishodu provjere i neće izdavati nikakve dodatne račune (za dodatne ili administrativne naknade).
  • Kada dokumentacija pokaže da je poduzeće veće od kategorije veličine prijavljene u vrijeme podnošenja, ECHA šalje odluku u kojoj se navodi utvrđena kategorija veličine i izdaje računs iznosom registracijske naknade primjenjive na odgovarajuću kategoriju veličine te primjenjivu administrativnu pristojbu.

Međutim kada u postupku provjere MSP-a podnositelj registracije ne dostavi dostatne ili nikakve dodatne dokumente, smatrat će se da nije prikladan za smanjenja naknade za MSP. Posljedično će ECHA podnositelju registracije naplatiti iznos standardne naknade i administrativne pristojbe za velika poduzeća (koja nisu MSP).

U skladu s člankom 94. stavkom 1. Uredbe REACH te člankom 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije možete pokrenuti postupak za reviziju legalnosti odluke Općem sudu Europske unije unutar dva mjeseca od primitka obavijesti o odluci. Od koristi vam mogu biti poveznice na pravne tekstove koji pokrivaju postupak i izvješće za prijave na stranici Općeg suda Europske unije. 

 

Dodatni računi i administrativne pristojbe

Kako je navedeno u prethodnom odjeljku, nakon postupka potvrde prijavljene kategorije MSP-a ECHA naplaćuje iznos naknade primjenjive na točnu veličinu poduzeća te administrativnu pristojbu od svakog podnositelja registracije koji je netočno tvrdio da ima pravo na smanjenje naknade u skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe o naknadama (EZ) br. 340/2008. Razina pristojbe je inicijalno utvrđena odlukom Upravnog odbora ECHA-e MB/D/29/2010 o klasifikaciji usluga te je izmijenjena i dopunjena odlukom Upravnog odbora MB/21/2012/D i odlukom Upravnog odbora MB/14/2015.

Stoga ako dokumentacija koju ste dostavili tijekom postupka provjere MSP-a ne odražava kategoriju MSP-a prijavljenu u vrijeme podnošenja (registracija, dopuna registracije, obavijest, itd.), ECHA će vam naplatiti iznos naknade primjenjive na točnu kategoriju veličine poduzeća o kojem je riječ, kao i primjenjivu administrativnu pristojbu.

Ako u postupku provjere MSP-a podnositelj registracije ne dostavi dostatne ili nikakve dodatne dokumente, smatrat će se da nije prikladan za smanjenja naknade za MSP. Posljedično će ECHA podnositelju registracije naplatiti iznos standardne naknade i administrativne pristojbe za velika poduzeća (koja nisu MSP).

Konačno, ako na točan način ispravite podatke o veličini poduzeća nakon što vas je kontaktirala ECHA, možete iskoristiti smanjenje primjenjive administrativne pristojbe od 50 posto pod određenim uvjetima, koji su detaljno objašnjeni u odjeljku pod nazivom „Što učiniti ako ste neispravno naveli veličinsku kategoriju MSP-a".

Proučite odjeljak Administrativne pristojbe za iznose pristojbi prema veličini poduzeća.

 

Opoziv registracijskih odluka

Podnositelji registracija koji nisu uspjeli dokazati svoje pravo na tražena smanjenja naknada za MSP obvezni su platiti odgovarajuće naknade u skladu s navedenim u odluci ECHA-e kojom se zaključuje njihov postupak provjere MSP-a, kao i u odgovarajućim računima, a unutar postavljenih rokova.

Inicijalni rok plaćanja naveden je u dodatnim računima izdanim nakon provjere MSP-a. Ako uplata nije obavljena, rok za plaćanje još se jednom produljuje. Ako podnositelj registracije ne obavi uplatu cjelovitog iznosa u produljenom roku za uplatu, ECHA će povući odluku kojom je prethodno prihvatila registraciju. U skladu s time registracijski broj više neće biti dozvoljen te će broj biti deaktiviran u ECHA-inoj bazi podataka . Također se neće refundirati nijedan dio registracijske naknade koja je već plaćena u vrijeme podnošenja. Poduzeće će biti obaviješteno o odluci o opozivu te će ECHA izvijestiti važne mjerodavne nadležne vlasti države članice.

U skladu s člankom 20. stavkom 5. Uredbe REACH podnositelji registracije mogu Žalbenom odboru ECHA-e podnijeti žalbu na odluku o opozivu u roku od tri mjeseca od primitka ove odluke. Postupak za ulaganje žalbe opisan je na internetskim stranicama Žalbenog odbora.