Par mums

Par mums

Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) toksikoloģijas centra komanda koordinē ECHA iekšēji veikto darbu saistībā ar visiem IT rīkiem, vadlīnijām un vajadzīgo atbalstu, lai palīdzētu ieinteresētajām personām pildīt pienākumus. Mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas Komisiju, lai atbalstītu gan nozares, gan dalībvalstu pilnvarotās iestādes un to toksikoloģijas centrus.

Speciāli šim mērķim esam izveidojuši vairākas darba grupas, kurās ir visu mūsu ieinteresēto pušu pārstāvji un kuras regulāri tiekas, lai iesaistītos diskusijās un vienotos par turpmāko rīcību. Mūsu darba grupas ietver:

  • IT rīku lietotāju darba grupu;
  • Vadlīniju izstrādes darba grupu;
  • Apstiprināšanas noteikumu darba grupu;
  • Eiropas produktu kategoriju sistēmu (EuPCS) darba grupu;
  • Pilnvaroto iestāžu un toksikoloģijas centru konsultāciju grupu.

Lai iesniegtu atsauksmes vai jautājumus, lūdzam izmantot speciālo ECHA saziņas veidlapu.

Juridiskais pamats

Saskaņā ar CLP regulas 45. pantu uzņēmumiem, kas laiž tirgū bīstamus maisījumus, ir pienākums attiecīgās valsts pilnvarotajai iestādei sniegt informāciju par noteiktiem bīstamiem maisījumiem. Pilnvarotās iestādes dara šo informāciju pieejamu toksikoloģijas centriem, lai ārkārtas gadījumā tie varētu iedzīvotājiem vai medicīnas personālam ātri sniegt medicīniskus ieteikumus. CLP regulas VIII pielikumā, ko pieņēma 2017. gada martā, ir noteiktas saskaņotās prasības toksikoloģijas centra paziņojumiem (PCN), kas piemērojamas no 2021. gada 1. janvāra.

Šo vietni ir izveidojusi Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA), lai palīdzētu uzņēmumiem, valstu pilnvarotajām iestādēm un toksikoloģijas centriem izpildīt jaunās prasības, nodrošinot rīkus, vadlīnijas un atbalstu.