Nozares posmi

Saskaņā ar CLP regulas jauno VIII pielikumu importētājiem un pakārtotajiem lietotājiem, kuri laiž tirgū bīstamus maisījumus, ir jāsniedz noteikta informācija par šiem maisījumiem pilnvarotajām iestādēm. Ar šo pielikumu tiek ieviests arī jauns saskaņots paziņojumu formāts. Šo informāciju izmantos toksikoloģijas centri palīdzības sniegšanai veselības jomā ārkārtas situācijās, kad notikuši negadījumi ar minētajiem maisījumiem.

Turpmāko lappušu mērķis ir sniegt atbalstu nozares uzņēmumiem saistībā ar jaunajiem pienākumiem. Šie ieteikumi ir pamatoti ar visjaunāko pieejamo informāciju, tomēr nākotnē tie var mainīties. 

 

 

Categories Display