Nozares posmi

Soļi nozarei — ieviešana

Saskaņā ar CLP regulas VIII pielikumu importētājiem un pakārtotajiem lietotājiem, kuri laiž ES tirgū bīstamus maisījumus, ir jāsniedz pilnvarotajām iestādēm noteikta informācija par šiem maisījumiem. Šajā pielikumā ir noteikts arī saskaņots paziņojumu formāts. Informāciju, kas iekļauta paziņojumos, izmantos toksikoloģijas centri palīdzības sniegšanai veselības jomā ārkārtas situācijās, kad notikuši negadījumi ar minētajiem maisījumiem.

Šajās lapās ir sniegts atbalsts nozares pārstāvjiem saistībā ar to pienākumiem saskaņā ar VIII pielikumu. Ieteikumi ir balstīti uz jaunāko pieejamo informāciju.

 

Steps- intro- link to first page