Over ons

Over

Het antigifcentrumteam van het ECHA coördineert het intern bij het ECHA verrichte werk met betrekking tot alle IT-hulpmiddelen, richtsnoeren en noodzakelijke ondersteuning om belanghebbenden bij te staan bij de nakoming van hun verplichtingen. We werken nauw samen met de Europese Commissie om zowel de industrie als de door de lidstaten aangewezen organen en hun antigifcentra te ondersteunen.

We hebben een aantal gerichte en specifieke werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van al onze belanghebbenden, die regelmatig bijeenkomen om te discussiëren en afspraken te maken over de te volgen koers. Onze werkgroepen omvatten:

  • Werkgroep gebruikers IT-hulpmiddelen
  • Werkgroep voor het opstellen van richtsnoeren
  • Werkgroep valideringsregels
  • Werkgroep EuPCS
  • Aangewezen organen en de adviesgroep voor antigifcentra

Gebruik het speciale ECHA-contactformulier voor eventuele feedback of vragen.

Juridische achtergrond

Volgens artikel 45 van de CLP-verordening zijn bedrijven die gevaarlijke mengsels in de handel brengen, verplicht om informatie over bepaalde gevaarlijke mengsels aan de bevoegde nationale organen te verstrekken. De nationale organen stellen deze informatie ter beschikking van antigifcentra, zodat zij in noodgevallen de burgers of het medisch personeel snel kunnen adviseren. Bijlage VIII bij de CLP-verordening, die in maart 2017 is vastgesteld, bevat de geharmoniseerde vereisten voor kennisgevingen aan antigifcentra (poison centre notifications, PCN’s) die vanaf 1 januari 2021 van toepassing zijn.

Deze website is opgezet door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om bedrijven, nationale organen en antigifcentra door middel van hulpmiddelen, richtsnoeren en ondersteuning te helpen bij de naleving van de nieuwe voorschriften.