Stappen voor de industrie

Maatregelen voor de industrie — inleiding

Volgens bijlage VIII bij de CLP-verordening moeten importeurs en downstreamgebruikers die gevaarlijke mengsels op de EU-markt brengen specifieke informatie over hun mengsels verstrekken aan aangewezen instanties. In de bijlage wordt ook een geharmoniseerd formaat voor kennisgevingen gespecificeerd. De informatie in de kennisgevingen zal door gifcentra worden gebruikt voor de respons op noodsituaties in verband met de gezondheid in geval van incidenten met deze mengsels.

Deze pagina’s bieden steun aan de industrie met betrekking tot hun verplichtingen uit hoofde van bijlage VIII. Het advies is gebaseerd op de meest actuele beschikbare informatie.

 

Steps- intro- link to first page