O nás

Toxikologické centrum poskytuje lekárske rady obyvateľom a zdravotníckym pracovníkom pri ohrození zdravia v dôsledku vystavenia nebezpečným chemikáliám alebo iným toxickým činidlám, ako sú lieky, rastliny, uštipnutie a žihadlá. Toxikologické centrá v EÚ sú v pohotovosti nepretržite 24 hodín denne.  

Podľa nariadenia CLP podniky, ktoré uvádzajú na trh nebezpečné zmesi, majú povinnosť poskytnúť informácie o týchto zmesiach príslušným orgánom povereným na vnútroštátnej úrovni. Poverené orgány sprístupňujú tieto informácie toxikologickým centrám, aby dokázali rýchlo poskytnúť lekárske poradenstvo v núdzovej situácii.

Túto webovú stránku vytvorila Európska chemická agentúra, aby sa zjednodušilo uplatňovanie nových požiadaviek pre podniky, poverené orgány a toxikologické centrá.

Právny základ

Povinnosť priemyslu predkladať informácie o nebezpečných látkach je právne zakotvená v článku 45 a prílohe VIII k nariadeniu CLP.

Vykonávacím nariadením sa zavádzajú dva hlavné prvky:

  1. Harmonizovaný formát predkladania informácií povereným orgánom – spoločný formát EÚ postupne nahradí v súčasnosti platné vnútroštátne požiadavky na informácie. Poskytovať sa majú informácie o chemickom zložení nebezpečných zmesí, totožnosti a koncentračnom rozsahu zložiek, toxikologické informácie a kategória výrobku podľa harmonizovaného európskeho systému kategorizácie výrobkov (EuPCS).
  2. Jednoznačný identifikátor vzorca – UFI je jednoznačný kód, ktorý sa tlačí na etiketu výrobku. Ide o jednoznačné prepojenie medzi výrobkom uvedeným na trh a informáciami o konkrétnej zmesi, ktoré boli poskytnuté toxikologickým centrám tak, aby sa dalo chemické zloženie výrobku presne a rýchlo identifikovať. Presná identifikácie je nevyhnutná na poskytnutie vhodných liečebných opatrení v prípade núdzového volania.

 

Dovozcovia a následní užívatelia umiestňujúci nebezpečné zmesi na trh zodpovedajú za predloženie požadovaných informácií príslušným členským štátom.

 

Categories Display