O nás

O nás

Tím toxikologického centra agentúry ECHA koordinuje prácu vykonávanú interne v agentúre ECHA v oblasti všetkých IT nástrojov, usmernení a nevyhnutnej podpory s cieľom pomôcť zúčastneným stranám pri plnení ich povinností. Pracujeme v úzkej spolupráci s Európskou komisiou s cieľom podporiť odvetvie priemyslu aj ustanovené orgány členských štátov a ich toxikologické centrá.

Máme množstvo špecializovaných a vyhradených pracovných skupín, ktoré pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených strán, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby sa zapojili do diskusií a odsúhlasili ďalší postup. Naše pracovné skupiny zahŕňajú:

  • pracovnú skupinu v oblasti IT nástrojov pre užívateľov,
  • pracovnú skupinu v oblasti navrhovania usmernení,
  • pracovnú skupinu v oblasti pravidiel validácie,
  • pracovnú skupinu v oblasti EuPCS (európsky systém kategorizácie výrobkov),
  • konzultačnú skupinu pre ustanovené orgány a toxikologické centrá.

V prípade akejkoľvek spätnej väzby alebo otázok použite vyhradený kontaktný formulár agentúry ECHA.

Právny základ

Podľa článku 45 nariadenia CLP podniky, ktoré uvádzajú na trh nebezpečné zmesi, sú povinné poskytnúť informácie o určitých nebezpečných zmesiach príslušným vnútroštátnym orgánom. Vnútroštátne orgány sprístupňujú tieto informácie toxikologickým centrám, aby dokázali poskytnúť poradenstvo občanom alebo zdravotníckym pracovníkom v núdzovej situácii. V prílohe VIII k nariadeniu CLP prijatá v marci 2017 sú vymedzené harmonizované požiadavky pre oznámenia pre toxikologické centrá (PCN) platné od 1. januára 2021.

Toto webové sídlo zriadila Európska chemická agentúra (ECHA) s cieľom pomôcť spoločnostiam, vnútroštátnym orgánom a toxikologickým centrám pri plnení nových požiadaviek, a to poskytnutím nástrojov, usmernení a podpory.