Nástroje

Nástroje

Agentúra ECHA vyvinula IT nástroje na podporu spoločností pri príprave a predkladaní informácií o zmesiach klasifikovaných z hľadiska nebezpečnosti pre zdravie alebo fyzikálnej nebezpečnosti v súlade s článkom 45 a prílohou VIII k nariadeniu CLP. Ďalšie informácie a hlavné podporné materiály získate kliknutím na ďalej uvedený nástroj.