Kroky pre subjekty priemyslu

Kroky pre priemyselné subjekty – úvod

Podľa prílohy VIII k nariadeniu CLP majú dovozcovia a následní užívatelia uvádzajúci na trh EÚ nebezpečné zmesi poskytovať ustanoveným orgánom špecifické informácie o svojich zmesiach. V prílohe sa vymedzuje aj harmonizovaný formát oznámení. Informácie uvedené v oznámeniach budú používať toxikologické centrá na účely reakcie na ohrozenie zdravia v prípade nehôd týkajúcich sa týchto zmesí.

Na týchto stránkach sa poskytuje podpora pre subjekty priemyslu, pokiaľ ide o povinnosti podľa prílohy VIII. Poradenstvo vychádza z najaktuálnejších dostupných informácií.

 

Steps- intro- link to first page