Om oss

Om

Echas team för giftinformationscentraler samordnar det interna arbetet hos Echa med it-verktyg, vägledning och stöd som berörda parter behöver för att uppfylla sina skyldigheter. Vi har ett nära samarbete med Europeiska kommissionen för att stödja både industrins och medlemsstaternas utsedda organ och deras giftinformationscentraler.

Vi har ett antal målinriktade och specialiserade arbetsgrupper där företrädare för alla våra berörda parter träffas regelbundet för att delta i besluten och enas om vägen framåt. Vi har arbetsgrupper bland annat för

  • användare av it-verktyg,
  • utarbetande av vägledningar,
  • valideringsregler,
  • EuPCS,
  • rådgivning till utsedda organ och giftinformationscentraler.

Använd Echas särskilda kontaktformulär för återkoppling och frågor.

Rättslig bakgrund

Enligt artikel 45 i CLP-förordningen är företag som släpper ut farliga blandningar på marknaden skyldiga att förse de relevanta nationella organen med information om vissa farliga blandningar. De nationella organen tillgängliggör denna information för giftinformationscentralerna så att de kan ge råd till allmänheten och till vårdpersonal i nödsituationer. Bilaga VIII till CLP-förordningen, som antogs i mars 2017, definierar de harmoniserade kraven för formatet för anmälan till giftinformationscentraler (PCN) som gäller från och med den 1 januari 2021.

Denna webbplats har lagts upp av Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för att hjälpa företag, nationella organ och giftinformationscentraler med de nya kraven genom att erbjuda verktyg, vägledning och stöd.