Om oss

En giftinformationscentral ger medborgarna och hälso- och sjukvårdspersonalen läkarråd i nödsituationer där människors hälsa hotas av exponering för farliga kemikalier eller andra giftiga ämnen, t.ex. läkemedel, växter, bett och stick. Giftinformationscentraler i EU besvarar nödsamtal dagligen och när som helst på dygnet.  

Enligt CLP-förordningen är företag som släpper ut farliga blandningar på marknaden skyldiga att förse de relevanta utsedda nationella organen med information om dessa blandningar. De utsedda organen tillgängliggör denna information för giftinformationscentralerna så att de kan ge snabba läkarråd i nödsituationer.

Denna webbplats har inrättats av Europeiska kemikaliemyndigheten för att företagen, de utsedda organen och giftinformationscentralerna lättare ska kunna genomdriva de nya kraven.

Rättslig bakgrund

Den rättsliga bakgrunden till industrins skyldighet att lämna in information om farliga blandningar kommer från artikel 45 och bilaga VIII till CLP-förordningen.

I genomförandeförordningen införs två huvudelement:

  1. Ett harmoniserat format för inlämning av information till utsedda organ – Ett gemensamt EU-format ska gradvis ersätta de nuvarande nationella informationskraven. Den information som ska lämnas gäller de farliga blandningarnas kemiska sammansättning, innehållsämnens identitet och koncentrationsintervaller, toxikologisk information och produktkategorin i enlighet med ett harmoniserat europeiskt produktkategoriseringssystem (EuPCS).
  2. Den unika formuleringsidentifieraren (UFI) – UFI är en unik kod som ska tryckas på produktens märkning. Den skapar en tydlig koppling mellan en produkt som släppts ut på marknaden och informationen om denna specifika blandning som lämnats till giftinformationscentraler, så att produktens kemiska formulering snabbt och precist kan identifieras. En precis identifiering behövs för att kunna tillhandahålla lämpliga avhjälpande åtgärder vid ett nödsamtal.

 

Importörer och nedströmsanvändare som släpper ut farliga blandningar på marknaden kommer att ansvara för att lämna den nödvändiga informationen i de relevanta medlemsstaterna.

 

Categories Display