Åtgärder för industrin

Åtgärder för industrin – introduktion

Enligt bilaga VIII till CLP-förordningen ska importörer och nedströmsanvändare som släpper ut farliga blandningar på EU-marknaden förse utsedda organ med specifik information om sina blandningar. I bilagan specificeras även ett nytt harmoniserat format för anmälningar. Informationen som finns i anmälningarna ska användas av giftinformationscentraler för insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas och där dessa blandningar ingår.

Dessa sidor ger stöd till industrin angående dess skyldigheter enligt bilaga VIII. Råden bygger på den mest aktuella tillgängliga informationen.

Steps- intro- link to first page