Enligt bilaga VIII till CLP-förordningen ska importörer och nedströmsanvändare som släpper ut farliga blandningar på EU-marknaden förse utsedda organ med specifik information om sina blandningar. I bilagan specificeras även ett nytt harmoniserat format för anmälningar. Informationen som finns i anmälningarna ska användas av giftinformationscentraler för insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas och där dessa blandningar ingår.

Dessa sidor ger stöd till industrin angående dess skyldigheter enligt bilaga VIII. Råden bygger på den mest aktuella tillgängliga informationen.