Ohjeita

Ohjeita

Ensimmäinen versio toimintaohjeesta nimeltä ”Kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyviä yhdenmukaistettuja tietoja koskeva toimintaohje – CLP-asetuksen liite VIII” julkaistiin maaliskuussa 2019. Sitä varten kuultiin kemikaaliviraston kumppaneita eli yhteistyökumppaneiden asiantuntijaryhmää (Partner Expert Group, PEG), foorumia, jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja komissiota. Saadut luonnostekstien kommentit ja kemikaaliviraston kuulemismenettelyn eri vaiheissa antamat vastaukset ovat saatavilla kemikaaliviraston verkkosivustolla osiossa, joka käsittelee ohjeita koskevia päättyneitä kuulemisia.

Liitettä VIII koskevat toimintaohjeet tukevat CLP-asetuksen liitteen VIII soveltamista. Liitteessä määritetään jäsenvaltioiden nimetyille elimille vaarallisista seoksista toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset ja soveltamisala.

Liitettä VIII koskevien toimintaohjeiden uusin versio on saatavilla kemikaaliviraston verkkosivustolla kohdassa CLP-asetusta koskevat ohjeet.

Muita oleellisia ohjeita:

  • Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisia merkintöjä ja pakkaamista koskeva toimintaohje, kohdassa CLP-asetusta koskevat ohjeet
  • Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet, kohdassa REACH-asetusta koskevat ohjeet
  • Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet, kohdassa REACH-asetusta koskevat ohjeet