Donesite odluku o razvrstavanju i označavanju

Donesite odluku o razvrstavanju i označavanju

Ako Vaša procjena smjese pokazuje da opasnosti koje proizlaze iz nje udovoljavaju kriterijima za razvrstavanje u jedan ili više razreda opasnosti, kategorija ili podjela, tada trebate donijeti odluku o odgovarajućem razredu fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš, kategoriji ili podjeli.

Nakon donošenja odluke, provjerite koji elementi označivanja odgovaraju razvrstavanju prema opasnosti. U tablicama od drugog do petog dijela Priloga I. Uredbe CLP kriteriji za svaki razred opasnosti te kategoriju/podjelu povezani su s pripadajućim elementima razvrstavanja i označivanja. Ne zaboravite provjeriti jesu li oznaka, oznaka opasnosti ili piktogram zamijenjeni nekom drugom oznakom ili piktogramom. Pravila o prvenstvu za ove elemente označivanja navedena su od trećeg do šestog poglavlja Smjernica o označivanju i pakiranju.

Kada donesete odluku o razvrstavanju, razmislite koje informacije o opasnostima ćete navesti na naljepnici. Naljepnica treba sadržavati sljedeće podatke:

  • pojedinosti o dobavljaču 
  • identifikacijsku oznaku proizvoda
  • nominalnu količinu
  • opasne komponente
  • piktograme opasnosti 
  • oznake opasnosti 
  • oznaku upozorenja
  • obavijesti o oprezu (obično ne više od šest osim ako su potrebne kako bi se istaknula vrsta i ozbiljnost opasnosti)
  • dodatne informacije gdje je to relevantno.

Primjer naljepnice

 

Obveza izvedbe postupka razvrstavanja i dodjele oznaka upozorenja navedena je u članku 13. Uredbe CLP.

 

Oznake upozorenja

U načelu naljepnica proizvoda mora sadržavati sve važne oznake upozorenja. Međutim, ako je tvar ili smjesa razvrstana u nekoliko razreda opasnosti ili podjela razreda opasnosti, tada sve oznake upozorenja koje proizlaze iz razvrstavanja moraju biti navedene na naljepnici, osim ako ne postoji jasno vidljivo ponavljanje ili suvišnost. Ovo je objašnjeno u primjeru koji je naveden u Odjeljku 4.1.6. Smjernica o primjeni kriterija Uredbe CLP.

Točan tekst oznaka upozorenja koji mora biti sadržan na naljepnici naveden je na svim jezicima u Prilogu III. Uredbe CLP. Svaku oznaku na svim jezicima Europske unije možete pronaći u Višejezičnoj terminološkoj bazi kemijskih pojmova (ECHA-term).

Osim toga, postoje posebna pravila koja se odnose na označivanje određenih smjesa s određenim svojstvima. Posebne opasnosti na koje se odnose ova pravila navedene su na naljepnici pomoću EUH dopunskih oznaka upozorenja. Ova svojstva i pravila navedena su u Prilogu II. Uredbe CLP. Na primjer, oznaka EUH201 bit će dodijeljena smjesi zbog olova koji je u njoj sadržan dok će joj biti pridodana i oznaka EUH029 zbog mogućnosti otpuštanja otrovnog plina koji bi mogao nastati u doticaju s vodom. Pažljivo utvrdite sve značajne EUH oznake jer one predstavljaju obavezne dodatne podatke. Čak i ako smjesa nije razvrstana kao opasna, proizvod će možda trebati označiti u skladu s Prilogom II. Uredbe CLP kao u slučaju tvari koje izazivaju preosjetljivost (EUH208) ili sigurnosno-tehničkog lista koji je dostupan na zahtjev (EUH210).

 

Obavijesti o oprezu

Naljepnice proizvoda moraju sadržavati važne obavijesti o oprezu kojima se pružaju savjeti kao spriječiti ili smanjiti štetne učinke na ljudsko zdravlje ili okoliš koji proizlaze iz opasnosti tvari ili smjese. Odabir obavijesti o oprezu mora biti izvršen s obzirom na korištene oznake upozorenja, namijenjenu ili identificiranu uporabu ili uporabe proizvoda i osnovne upute navedene u stupcima „uvjeti uporabe" unutar tablica 6.1. do 6.5. Priloga IV. Uredbe CLP. Ponavljanje i suvišnost treba izbjeći.

Kad se tvar ili smjesa isporučuje široj javnosti, obavijesti o oprezu koje se odnose na zbrinjavanje proizvoda i odlaganje ambalaže trebaju biti navedene, a naljepnice koje su lako čitljive i razumljive ne smiju sadržavati više od šest obavijesti o oprezu. Međutim, više od šest obavijesti o oprezu može biti navedeno ako vrsta i ozbiljnost opasnosti to zahtijevaju.

Informacije i savjeti o odabiru najprikladnijih obavijesti o oprezu navedene su u sedmom poglavlju Smjernica o označivanju i pakiranju.

Točan tekst obavijesti o oprezu koji mora biti sadržan na naljepnici naveden je na svim jezicima u Prilogu III. Uredbe CLP. Svaku obavijest na svim jezicima Europske unije možete pronaći u Višejezičnoj terminološkoj bazi kemijskih pojmova (ECHA-term).

 

Označivanje

Dodatni savjeti i primjeri za točno označivanje navedeni su u Smjernicama o označivanju i pakiranju. Pogledajte poglavlje 5.2. Smjernica kako biste pročitali informacije o veličini naljepnice i elementima označivanja.

 

Sigurnosno-tehnički list

Sigurnosno-tehnički list (SDS) mora se isporučiti uz smjese koje su razvrstane kao opasne i na zahtjev primatelja kada smjesa sadrži opasne tvari iznad određene razine koncentracije.

Prilikom ponovnog razvrstavanja smjese, obavezno ažurirajte sigurnosno-tehnički list u kojem će smjesa biti označena i razvrstana u skladu s Uredbom CLP. Napravili ste značajnu promjenu? Novu inačicu sigurnosno-tehničkog lista morate dostaviti svojim klijentima. Promjene također morate navesti u SDS-u.

Smjernicama za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova navedeni su detaljni savjeti koji će Vam pomoći da sastavite dobar sigurnosno-tehnički list.

Donesite odluku o razvrstavanju i označavanju