Izvršite procjenu podataka u usporedbi s kriterijima za razvrstavanje

Izvršite procjenu podataka u usporedbi s kriterijima za razvrstavanje

Nakon što prikupite sve podatke i provjerite njihovu valjanost, usporedite podatke s kriterijima za razvrstavanje i izvršite razvrstavanje smjese. Kriteriji za svaku opasnost ili podjelu navedeni su od drugog do petog dijela Priloga I. Uredbe CLP.

Prilikom procjene prikupljenih podataka, preporučujemo da slijedite redoslijed stupnjevitog pristupa koji je naveden u Odjeljku 1.6.1. a Smjernica o primjeni kriterija Uredbe CLP. Za svaki razred opasnosti potrebno je pridržavati se posebnog slijeda utvrđivanja. Općenito je potrebno uzeti u obzir sljedeće situacije:

  • Ako su podaci o određenom razredu opasnosti za pojedinačne tvari raspoloživi, odluka o razvrstavanju smjese može biti utemeljena na koncentraciji tvari u smjesi, specifičnim graničnim vrijednostima koncentracije i M-faktorima ili izračunima koji se izvode pomoću specifičnih formula. Pojedinačne metode za svaki razred opasnosti navedene su u Prilogu I. Uredbe CLP (pogledajte Odjeljak 1.6.3.4. dokumenta sa smjernicama).
  • Ako su podaci iz provedenih ispitivanja smjese raspoloživi, moguće ih je izravno usporediti s kriterijima za razvrstavanje tvari koji su navedeni u Prilogu I. Uredbe CLP te odgovarajuće razvrstati smjesu (pogledajte Odjeljak 1.6.3.1. Smjernica o primjeni kriterija Uredbe CLP).
  • Čak i ako ne posjedujete podatke o samoj smjesi, navedene podatke možete pronaći na sličnim smjesama koje su podvrgnute ispitivanju. Ako smjesa i slične ispitivane smjese udovoljavaju uvjetima koji su navedeni u Poglavlju 1.6.3.2. Smjernica o primjeni kriterija Uredbe CLP, načela premošćivanja mogu se primijeniti za razvrstavanje smjese. Načela premošćivanja uglavnom se primjenjuju na vrlo jednostavne smjese ili iznimno očite promjene u kompoziciji već razvrstane smjese. U Smjernicama navedeni su jednostavni primjeri koji se odnose na načela premošćivanja.

Ako utvrdite da podaci o smjesi ili tvarima u smjesi nisu dovoljni za izvedbu postupka razvrstavanja, obratite se svojim dobavljačima.  

Postupak procjene podataka o opasnosti naveden je u drugom poglavlju (članci 9. do 12.) Uredbe CLP. Preporučujemo Vam da koristite posebne odjeljke Priloga I. Uredbe CLP kako biste strukturirali svoj rad.

 

Za koje opasnosti moram koristiti podatke o pojedinačnim tvarima?

Procjena svojstva karcinogenosti, mutagenosti, reproduktivne toksičnosti te bioakumulacije i biorazgradnje u okviru postupka procjene „opasnosti za vodeni okoliš" mora se vršiti na temelju pojedinačnih tvari koje su sadržane u smjesi.

Osim toga, kada je riječ o pojavi preosjetljivosti kože i dišnih putova, razvrstavanje smjese obično se vrši na temelju pojedinačnih tvari budući da mješavina mora biti razvrstana kao tvar koja izaziva preosjetljivost kože i dišnih putova ako je samo jedna njezina komponenta razvrstana kao takva i ako je prisutna u vrijednosti jednakoj ili većoj od općih graničnih vrijednosti koncentracije.

 

Ispitivanje?

Imajući u vidu fizikalne opasnosti, podatke o smjesi potrebno je dobiti provedbom ispitivanja ako još nisu dostupni odgovarajući i pouzdani podaci npr. iz referentne literature ili baza podataka.

Uredba CLP ne zahtijeva provedbu novog ispitivanja u svrhu razvrstavanja te utvrđivanja opasnosti za zdravlje i okoliš. Stoga, navedene podatke nije potrebno dobiti za smjese kako bi se izbjegla provedba nepotrebnih ispitivanja na životinjama. Prilikom donošenja odluke o razvrstavanju potrebno je upotrijebiti sve raspoložive podatke o pojedinačnim tvarima koje su sadržane u smjesi. Moguće je primijeniti i neke od metoda u kojima se koriste kulture stanice i tkiva za npr. provedbu ispitivanja o potencijalu nagrizanja smjesa s visokom pH vrijednošću koje imaju nizak puferski kapacitet.

 

Prethodno razvrstane smjese sukladno s Direktivom 1999/45/EZ (Direktiva o opasnim pripravcima).

Svakoga tko se je prethodno pridržavao odredbi Uredbe o opasnim pripravcima (DPD) treba upozoriti da primjena Uredbe CLP također donosi nekoliko promjena u formulama za izračunavanje i kriterijima razvrstavanja, pa je stoga često potrebno ponovno izvesti postupak izračunavanja i razvrstavanja. Kada je riječ o svojstvima poput akutne toksičnosti, nadraživanja, izazivanja preosjetljivosti i reproduktivne toksičnosti, njihova trenutačno razvrstavanje obično se razlikuje od razvrstavanja prema prethodno važećem sustavu iako osnovni podaci nisu mijenjani. Prilikom izvedbe ponovnog razvrstavanja, pripazite da uzmete u obzir sva važna poglavlja Priloga I. Uredbe CLP koji je dodatno objašnjen u Smjernicama o primjeni kriterija Uredbe CLP.

Ako je Vaša smjesa prethodno razvrstana u skladu s Direktivom PDP (prije 1. lipnja 2015.) te unatoč svim naporima koje ste uložili i dalje ne možete pristupiti niti jednom podatku o smjesi ili tvarima koje su sadržane u smjesi, pokušajte upotrijebiti tablicu za prijenos 1.1 navedenu u Prilogu VII. Uredbe CLP, kako biste izvršili prijenos razreda opasnosti iz razvrstavanja u skladu s Direktivom DPD u razvrstavanje prema Uredbi CLP. Međutim, važno je napomenuti da kada su podaci o razredu opasnosti tvari ili smjese dostupni, tada je potrebno izvršiti razvrstavanje tvari ili smjese sukladno sa zahtjevima Uredbe CLP te se tablice navedene u Prilogu VII. ne smiju koristiti. Novi podaci mogu utjecati na razvrstavanje i stoga razvrstavanje prema Direktivi DPD više ne mora biti točno te uporabom tablice za prijenos nećete dobiti zadovoljavajući rezultat.

Tablica za prijenos može se koristiti samo kao pomoć prilikom razvrstavanja smjese. Mogućnosti i ograničenja uporabe Priloga VII. Uredbe CLP objašnjeni su u poglavlju 1.7. Smjernica o primjeni kriterija Uredbe CLP.

Izvršite procjenu podataka u usporedbi s kriterijima za razvrstavanje