Utvrdite sve raspoložive podatke

Utvrdite sve raspoložive podatke

Prvi korak predstavljaidentifikacija svih dostupnih i značajnih podataka o samoj smjesi i njezinim pojedinačnim tvarima. Važno je znati da se za određene opasnosti razvrstavanje uvijek zasniva na pojedinačnim tvarima koje su sadržane u smjesi. Stoga trebate poznavati opasnosti koje proizlaze iz tvari koje se nalaze u Vašoj smjesi. Vaši dobavljači trebali bi predstavljati Vaš glavni izvor informacija.

 

Što trebate smatrati izvorima „svih dostupnih podataka"?
 • Sve postojeće interne podatke o smjesi i tvarima koje su u njoj sadržane.
 • Ažurirani sigurnosno-tehnički list ili neki drugi oblik izjave s podacima o sigurnosti koji Vam je ustupio Vaš dobavljač za uvezenu smjesu ili tvari i/ili smjese koje ćete dodati u pripremljenu smjesu.
 • Razvrstavanje koje je izvršio Vaš dobavljač prema zakonu o prijevozu u prometu.
  • Razvrstavanje načina prijevoza koje je izvršeno u skladu s preporukama Ujedinjenih naroda o prijevozu opasnih tvari - ogledni propisi ili ogledni propisi o međunarodnom cestovnom prijevozu (ADR), željezničkom prijevozu (RID), prijevozu unutarnjim plovnim putovima (ADN), prijevozu u zračnom prometu (ICAO IT) ili prijevozu u pomorskom prometu (IMDG)., koja može ukazati na dodatnu potrebu da pažljivije pogledate opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese.
  • Iako su klasifikacijski kriteriji koji se primjenjuju za klasifikaciju načina prijevoza u skladu s Uredbom CLP uglavnom isti, zakoni o prijevozu u prometu imaju različite namjene te stoga klasifikacija načina prijevoza ne mora obuhvatiti sve opasnosti koje mogu proizaći iz smjese.
 • Inventar razvrstavanja i označivanja na mrežnim stranicama Europske agencije za kemikalije koji sadrži:
  • Usklađeno razvrstavanje tvari na razini Europske unije (Tablica 3.1. Priloga VI. Uredbe CLP). Usklađeno razvrstavanje i označivanje tvari pravno je obvezujuće na području Europske unije / Europskog ekonomskog prostora te se mora poštivati prilikom razvrstavanja smjese koja sadrži takvu tvar.
  • Razvrstanost tvari koju su naveli proizvođač i uvoznik u svojoj prijavi C&L ili registracijskom dosjeu. Takvim razvrstavanjem obuhvaćena su sva primjenjiva usklađena razvrstavanja kao i samorazvrstavanje za one opasnosti koje nisu obuhvaćene usklađenim razvrstavanjem.
 • Javno dostupna baza podataka Europske agencije za kemikalije o registriranim tvarima. Navedenoj bazi podataka može se pristupiti unosom pojma u polje „Pretraživanje kemikalija" na mrežnoj stranici s podacima o kemikalijama u okviru portala Europske agencije za kemikalije.
 • Dodatni izvori npr. Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj Portal eCHEMP i ostali izvori koji su navedeni u desetom poglavlju Uvodnih smjernica o Uredbi CLP.
 • Mišljenja međunarodno priznatih znanstvenih i tehničkih odbora (pogotovo odbora za procjenu rizika pri Europskoj agenciji za kemikalije) ili druge informacije, dostupne na mrežnim stranicama Europske agencije za kemikalije, trebaju se uzeti u obzir kao novi znanstveni dokazi.

 

Koje osnovne podatke trebate posjedovati kako biste mogli odrediti ispunjava li smjesa kriterije za fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš?

Osnovni podaci koje trebate imati za svaku pojedinačnu tvar koju sadržava smjesa su:

a.     naziv tvari 

b.    koncentracija tvari u smjesi,

c.     njezina razvrstanost i pripadajuće specifične granične vrijednosti koncentracije (SCL) ili multiplikacijski faktori (M-faktori),

d.    pojedinosti o nečistoćama i dodacima u tvari, uključujući i njihov naziv, razvrstanost i koncentraciju, također mogu biti značajne. Načelno, tvari koje su prisutne u smjesi u koncentraciji od 0,1 % ili većoj potrebno je uzeti u obzir iako relevantna koncentracija u konačnici ovisi o razredu opasnosti i tvari.

Ako je komponenta koja je sadržana u smjesi i sama smjesa, potrebno je prikupiti podatke o tvarima koje cine komponentu smjesu zajedno s njihovim koncentracijama, razvrstanosti i primjenjivim specifičnim graničnim vrijednostima koncentracije ili M-faktorima.

Uredba CLP zahtjeva da „svi dostupni" podaci ili informacije budu uzeti u obzir u svrhu izvedbe postupka razvrstavanja.

 

Koje specifične informacije ćete možda trebati?

Specifične informacije mogu biti podaci iz provedenih ispitivanja same smjese ili tvari u smjesi, npr. u obliku:

 • izvješća o provedenim studijama 
 • sažetci provedenih studija
 • značajni parametri iz podataka dobivenih u provedenim ispitivanjima (npr. procijenjena vrijednost akutne toksičnosti).

 

Što su granične koncentracije i M-faktori?

Granična koncentracija je najmanja koncentracija pojedine tvari zbog koje se vrši razvrstavanje smjese ili ukupnost koncentracija značajnih tvari kada se učinak nekoliko tvari zbraja.

Granične koncentracije mogu biti općenite za razred opasnosti, podjelu ili kategoriju (opća granična vrijednost koncentracije, GCL) ili točno određene za dotičnu tvari (specifična granična vrijednost koncentracije, SCL). Pridružena vrijednost SCL-a za neku tvar može se izračunati na temelju njezinog djelovanja kako bi se omogućilo precizno određivanje njezine uloge u razvrstavanju smjese. Pojam SCL se uglavnom primjenjuje na opasnosti za zdravlje. SCL se više koristi od GCL-a.

Kada je riječ o razredu opasnosti „Opasno za vodeni okoliš", multiplikacijski faktori (M-faktori) koriste se umjesto SCL-a. M-faktori osmišljeni su kako bi se istaknule vrlo otrovne tvari koje su razvrstane kao opasne za vodni okoliš (akutne kategorije 1 ili kronične kategorije 1) prilikom razvrstavanja smjesa. Oni se koriste za izvedbu postupka razvrstavanja smjese u kojoj je dotična tvar sadržana.

Za dodatne pojedinosti, pogledajte poglavlje 1.5. Smjernica o primjeni kriterija Uredbe CLP.

Utvrdite sve raspoložive podatke