Hydrocarbon solvents

Tvari ugljikovodičnih otapala obično su derivati sirovine nafte i sadržavaju jedan ili više razreda ugljikovodika (npr. linearni, razgranati ili ciklični alkani i aromati).

Razlika između vrsta ugljikovodičnih otapala uglavnom je rezultat njihovih različitih razreda ugljikovodika i distribucije duljine ugljikovog lanca. Distribucija duljine ugljikovog lanca ovisi o rasponu ciljane destilacije završnog proizvoda. Duljina ugljikovog lanca ugljikovodičnih otapala obično su uski rezovi duljina ugljikovodika preko C5 i ispod C20. Zbog varijabilnosti u sastavu početnih materijala, mnoga ugljikovodična otapala spadaju u definiciju UVCB tvari.

Glavni proces za transformaciju sirovine nafte u tvari ugljikovodičnih otapala kombinacija je koraka različitih procesa koji mogu uključivati destilaciju sirovine, hidrodesulfurizaciju, blago ili teško hidriranje i konačno destilaciju i uklanjanje lakih komponenata.

Daljnju podršku možete pronaći putem Udruženja proizvođača ugljikovodičnih otapala (HSPA), sektorske skupine Europskog saveza kemijske industrije (CEFIC).