Εκδότης Αντικειμένων

IUCLID format changes for poison centre notifications26 April 2024

Notifiers can start including information on new hazard classes in their IUCLID dossiers as of 29 April 2024 following the update of the tool.

Εκδότης Αντικειμένων

ci 2020 js