MSP naknade u skladu s Uredbom o biocidnim pripravcima

Mala i srednja poduzeća osnovana u Europskoj uniji mogu iskoristiti smanjenje pristojbi u skladu s Uredbom o biocidnim pripravcima, ovisno o njihovoj veličini i uz uvjet da ispunjavaju određene zahtjeve. Kako bi ostvarila pravo na to smanjenje, poduzeća trebaju dostaviti dokumentiaciju o pravu na takvo smanjenje prije podnošenja prijave. Uvjeti i upute o dostavljanju dokumentacije za provjeru MSP-a detaljnije su opisani u nastavku.

Prije nego što zatražite provjeru MSP-a, upoznajte se s dotičnom definicijom EU-a. Preporuka Komisije 2003/361/EZ jedini je autentični temelj za određivanje uvjeta kvalificiranja poduzeća kao mikro, malih ili srednjih poduzeća.

Priznavanje statusa MSP-a

Prije podnošenja prijave Agenciji radi odobravanja, obnove ili uključenja aktivne tvari u Prilog I. Uredbe (EU) br. 528/2012 ili radi autorizacije, od strane Unije, biocidnog proizvoda ili grupe biocidnih proizvoda, koja se podnosi u skladu sa člankom 7. stavkom 1., člankom 13. stavkom 1, člankom 28. stavkom 4., člankom 43. stavkom 1. ili člankom 45. stavkom 1. navedene Uredbe i koja sadrži zahtjev za snižavanjem statusa MSP-a, podnositelj prijave obvezan je dostaviti sve relevantne dokumente kojima dokazuje pravo na smanjenje pristojbe prema statusu MSP-a u skladu s Preporukom 2003/361/EZ.

Pripravci i proizvodi koji podliježu smanjenju pristojbi

Valja naglasiti da poduzeća mogu koristiti smanjenje pristojbi samo ako aktivna tvar nije predložena za zamjenu i kada proizvod ne sadržava aktivnu tvar koja je predložena za zamjenu.

Stoga, u slučaju kada je prijava povezana s takvim tvarima ili proizvodima, poduzeće ne može zatražiti ni provjeru MSP-a.

Odabir pravog poduzeća

U slučaju prijave radi odobravanja, obnove ili uključenja aktivne tvari u Prilog I. Uredbe (EU) br. 528/2012, upravo kategorija veličine poduzeća proizvođača aktivne tvari koje je osnovano u Uniji određuje pravo na smanjenje pristojbi.

U slučaju prijave radi autorizacije proizvoda ili obnove autorizacije proizvoda, kategorija veličine poduzeća mogućeg primatelja autorizacije, s poslovnim nastanom u Uniji, određuje pravo na smanjenje pristojbi.

Stoga, ako je subjekt koji podnosi prijavu primjerice savjetnik, važno je procijeniti veličinu poduzeća klijenta.

Kako odrediti kategoriju veličine poduzeća?

Detaljne upute o utvrđivanju kategorije poduzeća prema veličini.

Saznajte više

Dokazni dokumenti
  1. Dokazni dokumenti* prikazuju strukturu vlasništva poduzeća, uključujući sve izravne ili neizravne partnere i povezana poduzeća, primarna i sekundarna, uzimajući u obzir vrijednosnice, dionice s pravom glasa ili druge utjecaje važne za utvrđivanje veza/partnerstva u odnosu na značenje članka 3. Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ.

    *Kao dokazni dokumenti koji navode dioničare poduzeća mogu poslužiti neki od sljedećih dokumenata, uključujući dokumente s posljednjim izmjenama i dopunama te raspodjelom dionica: Statut poduzeća, dokumenti o osnivanju, osnivački akt, knjiga dioničara poduzeća itd.

  2. Primjerci službenih revidiranih financijskih izvješća, dostavljeni zajedno s pripadajućim napomenama i godišnjim izvješćima za dva posljednja odobrena fiskalna obračunska razdoblja te navedeni dokumenti partnerskih i/ili povezanih poduzeća u skladu sa člancima 3., 4. i 6. Priloga Preporuci Komisije.

  3. Službena potvrda/informacije bilo kojeg službenog nadležnog tijela** koja potvrđuje da ukupni zbroj osoblja odgovara broju godišnjih radnih jedinica (AWU), u skladu sa člankom 5. Priloga Preporuci Komisije, za svaki od dva posljednja odobrena obračunska razdoblja. Ako je takva informacija uvrštena u godišnje izvješće ili u napomene revidiranih financijskih izvještaja, ne morate dostaviti navedene dokumente.

    **Službena potvrda koja sadržava informaciju o ukupnom broju osoblja poduzeća može se pribaviti u nekim od sljedećih nacionalnih/lokalnih ustanova, ali ne ograničava se na njih: poreznoj upravi, agenciji za prihode, uredu osiguranja, uredu za zapošljavanje, uredu za statistiku, zavodu za zdravstveno osiguranje, tvrtki za privatno zdravstveno osiguranje itd.

Obavezno pošaljite dokumente naznačene u točkama 1., 2. i 3. za sva izravna i neizravna, partnerska i povezana poduzeća, sekundarna i primarna, uzimajući u obzir vrijednosnice, dionice s pravom glasa ili druge utjecaje važne za utvrđivanje veza/partnerstva u odnosu na značenje članka 3. Priloga Preporuci Komisije.

Napomena: Ako poduzeće i/ili njegovo partnersko ili povezano poduzeće sastavlja konsolidirana izvješća ili je uključeno u izvješća drugog poduzeća putem konsolidacije, pošaljite konsolidirana financijska izvješća s pripadajućim napomenama.

Kako podnijeti prijavu za priznavanje statusa MSP-a i priložiti odgovarajuće dokumente?

Poduzeća se prvenstveno moraju pobrinuti da budu upoznata s relevantnim definicijama MSP-a i da im na raspolaganju bude dokumentacija popisana u odjeljku "Potrebni dokazni dokumenti", ne samo za poduzeće koje podnosi prijavu nego i za svako njegovo partnersko i/ili povezano poduzeće.

Prijava za status malih i srednjih poduzeća (MSP-a) može se podnijeti s pomoću alata R4BP 3. Da bi mogao priložiti dokumente, proizvođač aktivne tvari ili mogući nositelj autorizacije mora otvoriti korisnički račun na ECHA-inom portalu i ondje pristupiti alatu R4BP za podnošenje zahtjeva. U kartici „NEW APPLICATION" (NOVA PRIJAVA) odaberite podnošenje prijave za „SM-APP – SME Verification" (POD.-PRIJ. – Provjera MSP-a). Čarobnjak za podnošenje prijava vodit će vas kroz postupak podnošenja.

Redovito provjeravajte svoje zadatke i poruke u alatu R4BP 3. Preko alata R4BP 3 biste mogli dobiti zahtjeve službenog nadležnog tijela za pružanje dodatnih informacija u određenom roku. Zahtjevi se pojavljuju u kartici „TASKS" (ZADACI) alata R4BP 3. Ne ispunite li rok, vaša bi prijava mogla biti odbijena ili bi se evaluacija mogla dovršiti a da se pritom ne uzmu u obzir nepravodobno dostavljene informacije, ovisno o tome u kojoj je fazi obrada. Obavijest o odluci o vašoj prijavi za priznavanje statusa MSP-a bit će isporučena preko alata R4BP 3.

Prijavi se na R4BP

Ograničenje veličine dokaznih dokumenata

Vodite računa da veličina pojedinog dokumenta ne smije iznositi više od 10 MB. Stoga, ako šaljete velike privitke ili više od 6 privitaka, kreirajte zip arhivu u koju možete uključiti sve datoteke, a datoteku učitati u zip formatu kao privitak.

 

Komunikacija i valjanost statusa MSP-a

U roku od 45 dana od primitka svih relevantnih elemenata, Agencija odlučuje, ako je to moguće, koji se status MSP-a priznaje.

Priznavanje poduzeća kao MSP-a valjano je za sve prijave podnesene u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 za razdoblje od dvije godine.

Na odluku Agencije o statusu MSP-a može se uložiti žalba, u skladu sa člankom 77. Uredbe (EU-a) br. 528/2012.

Smanjenje pristojbi

Smanjenje pristojbi za prijave radi odobravanja, obnove i uključenja u Prilog I. aktivnih tvari ako je proizvođač aktivne tvari MSP osnovan u Uniji, osim ako je aktivna tvar predložena za zamjenu.

Vrsta poduzeća Smanjenje (% na standardnu pristojbu)
Mikro poduzeće

60

Malo poduzeće

40

Srednje poduzeće

20


 

Smanjenje pristojbi za prijave u vezi s odobravanjem i obnovom autorizacije, od strane Unije, biocidnih proizvoda ili grupe biocidnih proizvoda, ako je mogući primatelj autorizacije MSP osnovan u Uniji, osim ako proizvod sadržava aktivnu tvar koja je predložena za zamjenu.

Vrsta poduzeća

Smanjenje (% na standardnu pristojbu)

Mikro poduzeće

30

Malo poduzeće

20

Srednje poduzeće

10