Стъпки за промишлеността

Съгласно новото Приложение VIII към Регламента CLP вносителите и потребителите надолу по веригата, които пускат на пазара опасни смеси, ще трябва да предоставят на определените органи конкретна информация за своите смеси. Приложението също така въвежда нов хармонизиран формат за уведомления. Информацията ще бъде използвана от центровете по токсикология с цел реакция за опазване на здравето при спешни случаи с инциденти, включващи тези смеси.

Следващите страници имат за цел да предоставят помощ на индустрията относно новите задължения. Съветите се основават на най-актуалната налична информация, но това може да се промени в бъдеще. 

 

Categories Display