Стъпки за промишлеността

Стъпки за индустрията – въведение

Съгласно Приложение VIII към Регламента CLP вносителите и потребителите надолу по веригата, които пускат опасни смеси на пазара на ЕС, ще трябва да предоставят на определените органи конкретна информация за своите смеси. Приложението също определя нов хармонизиран формуляр за нотифициране. Информацията, която се съдържа в нотификациите, ще бъде използвана от центровете по токсикология с цел реакция за опазване на здравето при спешни случаи с инциденти, включващи тези смеси.

Тези страници предоставят подкрепа на промишлеността по отношение на задълженията на дружествата съгласно Приложение VIII. Съветите се основават на най-актуалната налична информация.