Инструменти

Инструменти

За да бъде в помощ на промишлеността и определените от държавите членки органи, ECHA разработи ИТ инструменти в подкрепа на подготовката, подаването и получаването на информация за опасни смеси. Достъпни са инструментите „Генератор на UFI“, „Формуляр за нотифициране на националните центрове по токсикология“ (PCN format) и „Европейска система за категоризация на продукти“ (EuPCS). Освен това порталът на ECHA за подаване на документи за промишлеността дава възможност за онлайн подготовка и подаване на информация. Органите имат достъп до своите нотификации, като се регистрират на портала на ECHA за достъп от разстояние.