Mějte přehled o svých povinnostech

Mějte přehled o svých povinnostech

Než začnete, musíte vyřešit několik základních otázek o vaší roli na trhu. 

Týká se mě to? 

Odpovědnými subjekty podle článku 45 jsou dovozci a následní uživatelé, kteří uvádějí nebezpečné směsi na trh. Ve všech případech povinnost spočívá na právnické osobě EU, což znamená, že dodavatel směsi se sídlem mimo EU nemůže nahradit odpovědný subjekt v EU. Je rovněž důležité vzít v úvahu, že splnění oznamovací povinnosti je předpokladem pro uvedení směsi na trh – to může být důležité v případech, kdy uvedení na trh neprovádí dovozce nebo následný uživatel.

Více informací o různých účastnících dodavatelského řetězce a činnostech vedoucích k povinnostem předkládat informace naleznete v pokynech k příloze VIII.

Pro které směsi musím podávat informace?

Povinnost se vztahuje na směsi uváděné na trh, u kterých je stanovena nebezpečnost pro lidské zdraví nebo fyzikální nebezpečnost. 

Všimněte si, že biocidní přípravky a přípravky na ochranu rostlin spadají do působnosti této povinnosti a požadavky na předkládání informací platí nad rámec jiných povinností podle nařízení o biocidních přípravcích a nařízení o přípravcích na ochranu rostlin.

Které směsi jsou osvobozeny od této povinnosti?

Povinnost podávat informace se nevztahuje na směsi považované za nebezpečné pouze pro životní prostředí. Mezi směsi osvobozené od požadavků na předkládání informací patří také:

  • radioaktivní směsi,
  • směsi podléhající celnímu dohledu,
  • směsi používané ve vědeckém výzkumu a vývoji,
  • léčivé a veterinární léčivé přípravky, kosmetické prostředky, zdravotnické prostředky a potraviny a krmiva a
  • směsi klasifikované pouze jako plyny pod tlakem a výbušniny. 

Kdy musím, podle nových pravidel, zpřístupnit informace toxikologickým střediskům?

Pro všechny „nové“ výrobky, které dosud nebyly oznámeny podle vnitrostátních právních předpisů, musíte předložit požadované informace před uvedením směsi na trh. Informace by měly být překládány v harmonizovaném formátu podle příslušného data použitelnosti. Datum použitelnosti závisí na typu použití směsi, tj. na konečném uživateli:

  • 1. ledna 2021 pro spotřebitelské nebo profesionální použití,
  • 1. ledna 2024 pro průmyslové použití.

Před těmito daty se na směsi mohou vztahovat stávající vnitrostátní požadavky a odpovědné subjekty by se v případě zájmu o další informace měly obrátit na určený orgán v dané zemi. 

Další informace o tom, jak určit typ použití vaší směsi, příslušné datum použitelnosti i požadavky na informace naleznete v kroku 3. 

A co má stávající oznámení?

Pro všechny výrobky, které jste již oznámili a které jsou již na trhu, můžete využít přechodného období. Taková oznámení zůstávají v platnosti až do 1. ledna 2025 nebo do provedení změny výrobku (např. změny složení směsi, toxikologických vlastností nebo identifikátorů výrobků). 

  • Pokud váš výrobek vyžaduje v důsledku změn aktualizaci předložených informací, musí být provedena v novém harmonizovaném formátu. Upozorňujeme, že stále platí příslušná data použitelnosti podle typu použití. 
  • Pokud však váš výrobek zůstane nezměněn až do 1. ledna 2025, musíte i tak předložit nové podání v harmonizovaném formátu, protože se neplánuje žádná migrace dat. 
  • Pokud přestanete výrobek vyrábět před koncem přechodného období, nemusíte provádět nové podání. 

Know your obligations - step 2