Nástroje

S cílem poskytnout podporu průmyslovým podnikům vyvinula agentura ECHA nástroje IT jak pro přípravu informací, které mají být předkládány, tak pro podporu předložení těchto informací. Mezi podpůrné nástroje pro přípravu patří generátor UFI a formát PCN. Portál PCN se v současné době připravuje a bude poskytovat podporu při podávání informací.

Categories Display