Odstupanja

Odstupanje od standardnog zahtjeva obavješćivanja znači da umjesto konkretnih traženih informacija dostavljate obrazloženje za upotrebu drugih dostupnih informacija. Vaše se obrazloženje mora temeljiti na općim pravilima, kako su objašnjena u Prilogu XI. Uredbi REACH ,ili na posebnim pravilima za svaki od zahtjeva obavješćivanja navedenima u stupcu 2. Prilogâ od VII. do X.

 

Primjena odstupanja od zahtjeva obavješćivanja
 • Slijedite i primijenite opća i posebna pravila o odstupanjima u skladu s Uredbom REACH.
 • Navedite upućivanja na odgovarajuća pravila i jasno navedite svoje obrazloženje.
 • Primjerice, ako navodite predviđanje primjenom modela kvalitativnog ili kvantitativnog odnosa strukture i aktivnosti (QSAR), dodajte upućivanje na pravila iz odjeljka 1.3 Priloga XI. Uredbi REACH i slijedite ih. Slično tomu, ako primjenjujete analogijski pristup, dodajte upućivanje na pravila iz odjeljka 1.5 Priloga XI. Uredbi REACH i slijedite ih. To se odnosi na sva predviđanja primjenom QSAR modela ili analogijskog pristupa, uključujući ona izrađena pomoću OECD-ove aplikacije QSAR Toolbox

 

Obrazložite i dokumentirajte svoje odstupanje na odgovarajući način
 • Razina pouzdanosti informacija pruženih na temelju odstupanja mora biti usporediva s razinom informacija na temelju ispitivanja u svrhu ispunjavanja zahtjeva obavješćivanja.
 • Rezultati vašeg odstupanja kasnije se moraju moći upotrijebiti za potrebe razvrstavanja i označivanja te za procjenu rizika. Ako to ne bude moguće, ECHA će odbiti vaše odstupanje.
 • Određena odstupanja nikad se ne mogu prihvatiti. Primjerice, ECHA u ovom trenutku nije upoznata s in vitro metodama ili QSAR modelima koji bi mogli pouzdano predvidjeti krajnje točke višeg stupnja, uključujući studije o toksičnosti nakon ponavljane primjene, karcinogenosti, razvojne ili reproduktivne toksičnosti.
 • ECHA može izvršiti procjenu samo onih informacija koje su navedene u vašem registracijskom dosjeu. To znači da za svaki izvor informacija trebate zapis o studiji o krajnjoj točki koji sadržava sažetak studije ili detaljan sažetak studije. Navedeno se primjenjuje i na izračunane ili predviđene vrijednosti.
 • Ako ECHA ne prihvati vaše odstupanje, primit ćete odluku. U njoj se objašnjava zašto je odstupanje odbijeno te se zahtijeva provedba standardnog ispitivanja i dostava rezultata tog ispitivanja u zadanom roku.
 • Razmotrite možete li poboljšati odbijeno odstupanje ili dostaviti novo valjano odstupanje u kojem se uklanjanju nedostatci navedeni u odluci ECHA-e. Ako to ne možete učiniti u zadanom roku, morate provesti standardno ispitivanje kako je propisano u odluci.

 

Kvalitativni ili kvantitativni odnos strukture i aktivnosti – (Q)SAR
 • Možete se oslanjati na podatke iz računalnih modela samo ako možete osigurati da je model znanstveno valjan, da vaša tvar pripada području primjene modela i da je predviđanje primjereno za predmetnu regulatornu krajnju točku. U svojem dosjeu morate dostaviti pripadajuću dokumentaciju kako bi se podatci mogli neovisno procijeniti. Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, ECHA neće prihvatiti vaše odstupanje.

 

Analogijski pristupi
 • Trebate dokazati da će vaša registrirana tvar (ciljna tvar) vjerojatno imati slična (eko)toksikološka svojstva kao i tvari u odnosu na koje primjenjujete analogijski pristup (izvorne tvari). Tada morate predvidjeti svojstva ciljne tvari na temelju rezultata ispitivanja s izvornim tvarima.

Utvrdite strukturnu sličnost:

 • Kako biste mogli primijeniti analogijski pristup, morate dokazati da su ciljna i izvorna tvar strukturno slične. Navedite sastav svojih tvari i dostupne materijale za ispitivanje.
 • Navedite detaljne informacije o identitetu tvari i analitičke informacije za ciljnu i izvornu tvar.
 • Kako bi se utvrdila strukturna sličnost višekomponentnih tvari (tvari s više sastojaka) i tvari nepoznatog ili promjenjivog sastava, složenih reakcijskih proizvoda i bioloških materijala (UVCB tvari), također morate objasniti razlike i sličnosti između sastojaka ciljnih i izvornih tvari, odnosno identitet i koncentraciju tih sastojaka, kao i promjenjivost njihove koncentracije. Potrebno je usporediti rezultate za ciljnu i izvornu tvar.
 • To obuhvaća pojedinosti o sastavu stvarnih materijala za ispitivanje upotrijebljenih u studijama zajedno s izvornim tvarima. Potrebno je objasniti i učinak tih razlika na predviđanje opasnih svojstava.
 • Ako je tehnički nemoguće ili nepraktično identificirati i kvantificirati sve sastojke u UVCB tvarima, trebate razmotriti druge tehnike za procjenu kvantitativne i kvalitativne usporedbe sastava ciljne i izvorne tvari. Ako možete pokazati da ste poduzeli napore da to ostvarite, veća je vjerojatnost da će se vaše analogijsko odstupanje prihvatiti.

Odredite skupinu ili kategoriju:

 • Jasno odredite skupinu tvari – utvrdite kriterije uključenja i isključenja ako uspostavljate kategoriju tvari.

Postavite hipotezu za predviđanje svojstava:

 • Analogijsko odstupanje može se prihvatiti samo ako dostavite vjerodostojnu analogijsku hipotezu uz valjano obrazloženje i pouzdane podatke za svaku krajnju točku.
 • Ako se vaša hipoteza temelji na sličnosti dobivenoj (bio)pretvorbom, morate navesti podatke npr. o toksikokinetici ili metabolizmu.
 • Ako se vaša hipoteza temelji na strukturnoj sličnosti koja dovodi do sličnih svojstava, morate imati pouzdane i relevantne podatke o krajnjim točkama nižeg stupnja za izvorne i ciljne tvari kako biste potvrdili svoju hipotezu i mogućnost predviđanja. To se može postići premošćivanjem podataka, na primjer iz zahtjeva obavješćivanja iz Priloga VII. ili VIII.

Predvidite svojstva ciljne tvari:

 • Opišite strukturne sličnosti i razlike između ciljne i izvorne tvari. Objasnite kako strukturne razlike mogu (ili ne moraju) utjecati na predviđena svojstva ciljne tvari. Potkrijepite svoje tvrdnje dokazima.
 • Priložite podatkovnu matricu sa svim dostupnim informacijama o fizikalno-kemijskim i (eko)toksikološkim svojstvima radi bolje usporedbe svojstava i predviđanja nepoznatih svojstava.
 • Budite realni prilikom analize nedostatka podataka. Studije kojima se koristite kao izvorom podataka za analogijski pristup moraju biti pouzdane i prikladne kako bi se ispunio zahtjev obavješćivanja.
 • Potkrijepite svoju hipotezu informacijama koje će omogućiti izravnu usporedbu ciljne tvari s izvornom tvari. Predmeti u kojima se ne navode nikakve informacije o opasnostima prilikom izvođenja pokusa obično se odbacuju.
 • Trebate dostaviti usporedive informacije za svaku krajnju točku: primjerice, reproduktivna ili razvojna toksičnost ne temelji se nužno na podatcima o toksičnosti nakon ponavljane primjene. Analogija se obično odnosi na krajnju točku.
 • Trebate objasniti zašto je svojstva ciljnih tvari moguće predvidjeti na temelju drugih tvari u skupini. Objasnite trendove koje upotrebljavate kako biste potkrijepili svoje predviđanje, uključujući sve nedosljednosti i njihov učinak na vaše predviđanje.
 • Dostavite pouzdane sažetke studija za svaku izvornu studiju koju ste upotrijebili kao potporu analogijskom pristupu.
 • Koristite se ECHA‑inim okvirom za ocjenu analogijskog pristupa kako biste provjerili je li vaše odstupanje utemeljeno na analogijskom pristupu pouzdano i potpuno.
 • Možete se oslanjati na podatke iz strukturno sličnih/analognih tvari samo ako na zakonit način možete pristupiti izvješćima o studijama i ostalim relevantnim podatcima dobivenima za te tvari.
 • Primijenite predviđanje opasnosti na ciljnu tvar: razvrstajte i primijenite mjere upravljanja rizicima na temelju tog predviđanja.

 

Odstupanja utemeljena na dokaznoj snazi
 • Morate dokumentirano obrazložiti zašto izvori informacija omogućuju donošenje zaključka o zahtjevu obavješćivanja koji se razmatra:
  • u načelu, sve informacije mogu biti uključene u dokaznu snagu. Snaga (doprinos) pojedinačnog izvora informacija ovisi o njegovoj relevantnosti za predmetnu krajnju točku te o njegovoj pouzdanosti.
  • Relevantnost se odnosi na stupanj primjerenosti podataka i ispitivanja, odnosno na to jesu li informacije potpuno pouzdane, kako doprinose općem zaključku o zahtjevu obavješćivanja koji se razmatra.
  • Pouzdanost se odnosi stupanj točnosti informacija, odnosno na inherentnu kvalitetu informacija. Ona je usko povezana s ispitnom metodom koja se upotrebljava za dobivanje podataka.
 • Analogijski pristupi mogu biti uključeni u odstupanja utemeljena na dokaznoj snazi. Kako biste dokazali da su informacije relevantne, morate pokazati pouzdano predviđanje iz izvorne tvari. U tu je svrhu potrebno analogijsko obrazloženje, koje mora biti u skladu s načelima ECHA‑ina okvira za ocjenu analogijskog pristupa.
 • Informacije iz (Q)SAR-ova mogu biti uključene u odstupanja utemeljena na dokaznoj snazi ako su primjereno dokumentirane i ako tvar pripada području primjene upotrijebljenog modela.
 • Odstupanje utemeljeno na dokaznoj snazi mora sadržavati barem dva relevantna i pouzdana izvora informacija.
 • Sva odstupanja utemeljena na dokaznoj snazi procjenjuju se i uspoređuju u odnosu na informacije koje bi se obično dobile iz studije u svrhu ispunjenja tog zahtjeva obavješćivanja.
  • Potpunost se odnosi na mjeru u kojoj dostupni izvori informacija obuhvaćaju podatke koji bi se dobili iz studije koja se obično provodi u vezi s tim zahtjevom obavješćivanja, odnosno na usporedbu ključnih parametara obuhvaćenih izvorima informacija i ključnih parametara obuhvaćenih smjernicom o komparativnom testu.
 • Obrazloženje u pogledu dokazne snage mora se odnositi na relevantnost i pouzdanost svakog pojedinačnog izvora informacija te na potpunost informacija.
 • ECHA može izvršiti procjenu samo onih informacija koje su navedene u vašem registracijskom dosjeu. To znači da za svaki izvor informacija trebate zapis o studiji o krajnjoj točki koji sadržava sažetak studije ili detaljan sažetak studije. Navedeno se primjenjuje i na izračunane ili predviđene vrijednosti.

 

Odstupanja na temelju izloženosti
 • Ispitivanje u skladu s odjeljcima 8.6. i 8.7. Priloga VIII. te u skladu s Prilozima IX. i X. može se izostaviti ako je u okviru izvješća o kemijskoj sigurnosti izrađen jedan ili više scenarija izloženosti. Da biste potkrijepili odstupanje na temelju izloženosti, trebate dostaviti scenarije izloženosti u okviru izvješća o kemijskoj sigurnosti. To vrijedi čak i u slučaju kad scenariji izloženosti nisu obvezni s obzirom na trenutačno razvrstavanje tvari.
 • Morate dostaviti odgovarajuće obrazloženje i dokumentaciju. Obrazloženje se mora temeljiti na detaljnoj i strogoj ocjeni izloženosti, u skladu s odjeljkom 5. Priloga I.
 • U odjeljku 3.2. točki (a) Priloga XI. zahtijeva se kvantitativna ocjena izloženosti. Da bi odstupanje bilo prihvatljivo, dostupni testni podatci moraju omogućiti izvođenje vrijednosti DNEL-a za dotičnu tvar prikladnog za procjenu rizika. Prilikom izvođenja DNEL-a potrebno je u potpunosti uzeti u obzir povećanu nesigurnost, koja je rezultat neispunjenja zahtjeva obavješćivanja (tj. potrebno je primijeniti dodatne čimbenike nesigurnosti). Ne može se upotrijebiti DNEL izveden iz 28-dnevnog ispitivanja subkronične toksičnosti kako bi se izbjeglo 90-dnevno ispitivanje subkronične toksičnosti. Isto tako, ne može se upotrijebiti DNEL iz ispitivanja probira kako bi se izbjeglo produženo ispitivanje reproduktivne toksičnosti kroz jednu generaciju ili ispitivanje prenatalne razvojne toksičnosti.