Razvrstavanje i označivanje

Razvrstavanje i označivanje početna su točka za komunikaciju o opasnostima i važni su elementi u postupku osiguranja zaštite zdravlja ljudi i okoliša od štetnih kemikalija.

Pridržavanje pravila iz Uredbe o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (Uredba CLP) također je preduvjet za slobodno kretanje tvari, smjesa i proizvoda.

Nakon što se tvar ili smjesa razvrstaju, utvrđene opasnosti potrebno je priopćiti drugim subjektima u lancu opskrbe, uključujući potrošače.

Naljepnica sadržava informacije o utvrđenim opasnostima. Razvrstavanje, zajedno s naljepnicom i priloženim sigurnosno-tehničkim listom, korisniku ukazuje na to koje su opasnosti povezane s tom tvari ili smjesom te kako se mogu sigurno upotrebljavati.

 

Ažurirajte vaše informacije o razvrstavanju i označivanju

 

  • Uvijek uključite informacije o razvrstavanju i označivanju u svoju registraciju, bez obzira na količinski raspon.
  • Provedite evaluaciju unutarnjih opasnosti tvari primjenom kriterija utvrđenih u Uredbi CLP.
  • Provjerite odgovara li usklađeno razvrstavanje prijavljeno za vašu tvar najnovijoj verziji Priloga VI. Uredbi CLP. Imajte na umu da bi se moglo nalaziti pod skupnim unosom.

 

Ispravno razvrstavajte tvari s više sastojaka i UVCB tvari
  • Kada provodite razvrstavanje tvari koja sadržava nečistoće, aditive ili višestruke sastojke (tvar s više sastojaka ili UVCB tvar), temeljite razvrstavanje na dostupnim relevantnim informacijama o tvari.
  • U slučaju razvrstavanja prema karcinogenim, mutagenim ili reproduktivnim toksičnim svojstvima (engl. carcinogenic, mutagenic, reprotoxic (CMR)) ili evaluacije svojstava bioakumulacije i razgradnje unutar razreda opasnosti „opasno za vodeni okoliš”, temeljite razvrstavanje tvari na informacijama o poznatim pojedinačnim sastojcima.
  • Ako podatci o tvari s više sastojaka ili UVCB tvari pokazuju ozbiljnije učinke nego podatci za pojedinačne sastojke (to bi mogao biti slučaj kod razvrstavanja za CMR ili relevantne učinke na svojstva bioakumulacije ili razgradnje), za razvrstavanje se koristite podatcima koji pokazuju ozbiljnije učinke.
  • Za razrede opasnosti koji ne sadržavaju CMR koristite se podatcima o sastojcima za razvrstavanje u skladu s pravilima o smjesi ako nisu dostupni podatci o tvari.

 

Ažurirajte svoju prijavu na popis razvrstavanja i označivanja

U skladu s člankom 41. Uredbe CLP, podnositelji prijave i podnositelji registracije ulažu potrebne napore kako bi postigli dogovor o sporazumnom unosu za istu tvar. Izmjene prijavljenih razvrstavanja moraju se dostaviti ECHA-i u roku od šest mjeseci od odluke o izmjeni razvrstavanja.