Procjena izloženosti i karakterizacija rizika

Morate provesti procjenu izloženosti i karakterizaciju rizika za tvari registrirane u količinama iznad deset tona godišnje, ako su razvrstane kao opasne ili kao tvari koje imaju postojana, bioakumulativna i otrovna (PBT) svojstva ili vrlo postojana i vrlo bioakumulativna (vPvB) svojstva.

 

Prijavite sve utvrđene opasnosti
 • Vaša procjena izloženosti i karakterizacija rizika moraju obuhvaćati sve opasnosti utvrđene na temelju dostupnih informacija i ne bi trebale biti ograničene samo na razvrstane opasnosti.
 • Utvrđene opasnosti uključuju:
  • opasnosti za koje trenutačno ne postoje kriteriji razvrstavanja, ali za koje postoje dokazi da tvar može imati štetne posljedice (najčešće važno za tlo i sedimente);
  • opasnosti za krajnje točke za koje postoje kriteriji razvrstavanja, no čije doze ili koncentracije pri kojima su opaženi učinci u ispitivanju ne ispunjavaju kriterije za razvrstavanje i stoga se tvar ne razvrstava za tu krajnju točku.

 

Prijavite ishod u izvješću o kemijskoj sigurnosti i sigurnosno-tehničkom listu

Izvješće o kemijskoj sigurnosti i sigurnosno-tehnički list moraju sadržavati informacije o svim utvrđenim opasnostima, ne samo o opasnostima koje dovode do razvrstavanja u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (Uredba CLP).

 

Prikažite realne uporabe i uvjete uporabe u izvješću o kemijskoj sigurnosti
 • Prijavite sve uporabe svoje tvari i informacije o uvjetima njezine uporabe.
 • Pobrinite se za to da opis uporabe bude jasan i dosljedan s uporabama tvari u lancu opskrbe.
 • Navedite odgovarajuće objašnjenje uvjeta uporabe koji dovode do pretpostavljene stope ispuštanja tvari u okoliš.
 • Ako je vaša tvar postojana, bioakumulativna i otrovna (PBT), jasno naznačite način na koji smanjujete njezino ispuštanje.
 • Slijedite savjete iz smjernica za Uredbu REACH, poglavlja R.8 i R.10 kako biste dobili izvedenu razinu bez učinka (DNEL) ili predviđenu koncentraciju bez učinka (PNEC). Ako morate odstupiti od zadanih faktora procjene navedenih u tim smjernicama, obrazložite i dokumentirajte sve promjene sa znanstvenim argumentima koji su specifični za vašu tvar.
 • Kod uporabe modela za procjenu izloženosti pobrinite se da model bude primjenjiv na vašu tvar i koristite se odgovarajućim parametrima modeliranja, opravdavajući njihov odabir.
 • Pobrinite se da vaši scenariji izloženosti budu transparentni, konkretni i sveobuhvatni. Operativni uvjeti i mjere upravljanja rizikom moraju biti dovoljno detaljni kako bi se zajamčila sigurna uporaba.
 • Nemojte se koristiti alatima prvog stupnja poput alata ECETOC TRA, MEASE, Stoffenmanager, SprayExpo ili Riskofderm za masovnu proizvodnju scenarija izloženosti na automatizirani način jer to lako može dovesti do nekorisnih ili zavaravajućih savjeta o upravljanju rizikom u scenarijima izloženosti.

 

U svoj opis uporabe uključite sve uporabe tvari.
 • Obuhvatite sve uporabe tvari tijekom njezina životnog ciklusa.
 • Navedite kratak općeniti opis utvrđenih uporaba u odjeljku 3.5. sustava IUCLID.
 • Pobrinite se za to da kratki naslovi scenarija izloženosti odgovaraju opisu uporabe navedenom u odjeljku 3.5. sustava IUCLID, prilogu o scenariju izloženosti i odjeljku 1.2. proširenog sigurnosno-tehničkog lista.

 

Navedite informacije o uporabi koje su relevantne, sažete i jasne.
 • Opišite sve stvarne uporabe.
 • Navedite lako razumljive nazive, po mogućnosti koristeći se terminologijom koja je usklađena u cijelom vašem sektoru.
 • Iznesite kratko objašnjenje postupka ili aktivnosti koje obuhvaća uporaba. Nemojte se oslanjati na standardne opisnike uporabe jer su oni previše generički da bi na transparentan način informirali tijela i kupce o svrsi uporabe.
 • Ako ste sudionik zajedničke registracije, pobrinite se za to da opis uporabe u vašem dosjeu u IUCLID-u obuhvaća postupak koji želite registrirati. Kopiranje opisa uporabe od drugih podnositelja registracije ili iz generičkog izvješća o kemijskoj sigurnosti moglo bi dovesti do većeg broja nedosljednosti.
 • Odaberite točnu razinu diferencijacije između uporaba kako biste omogućili ciljano prenošenje informacija o sigurnosti različitim grupama korisnika.
  • Nedovoljna diferencijacija može dovesti do složenih i previše konzervativnih scenarija izloženosti.
  • Prekomjerna diferencijacija može dovesti do ponavljanja ili replikacije istih generičkih informacija o scenariju izloženosti.

 

Opišite realne uvjete uporabe u svojoj procjeni izloženosti
 • Utvrdite uvjete uporabe kojima se jamči kontrola rizika za svaku opisanu uporabu i predvidite izloženost za ljude i okoliš u tim uvjetima.
 • Koristite se dostupnim informacijama za stvaranje informacija koje se upotrebljavaju u procjeni izloženosti:
  • specifične kategorije ispuštanja u okoliš (SERC) za okoliš
  • opisi izloženosti radnika u određenom sektoru (SWED) za radnike
  • specifične odrednice izloženosti potrošača (SCED) za potrošače i
  • koristite se kartama koje pružaju zajedničke uporabe u sektoru i povezane SPERC-ove, SWED-ove i SCED-ove.

 

Iskoristite prednosti karata uporabe.
 • Karte uporabe razvijene su na sektorskoj razini kako bi pružile kratak opis glavnih uporaba relevantnih za sektor industrije.
  • Sadrže bitne i realistične informacije o uporabama i uvjetima uporabe te se mogu upotrijebiti u vašoj procjeni kemijske sigurnosti.
  • Dostupne su u formatu Chesar (ECHA-in alat za procjenu i izvješćivanje o kemijskoj sigurnosti).
 • Uporabe koje nisu obuhvaćene nijednom od karata uporabe moraju biti opisane u skladu s uvjetima uporabe te moraju biti uključene u procjenu kemijske sigurnosti.