Wytyczne

Wytyczne

Pierwsza wersja poradnika na temat zharmonizowanych informacji dotyczących reagowania w nagłych przypadkach zdrowotnych – załącznik VIII do CLP, została opublikowana w marcu 2019 r. po formalnych konsultacjach z partnerami ECHA, a mianowicie grupą ekspertów partnerskich, Forum, właściwymi organami państw członkowskich i Komisją. Otrzymane projekty uwag do tekstu i odpowiedzi ECHA z każdego etapu konsultacji są dostępne na stronie internetowej ECHA, w sekcji „Zamknięte konsultacje dotyczące wytycznych” (Closed Guidance).

Poradnik dotyczący załącznika VIII popiera stosowanie załącznika VIII do rozporządzenia CLP, w którym określono wymogi i zakres przekazywania informacji o mieszaninach stwarzających zagrożenie do wyznaczonych organów w państwach członkowskich.

Najnowsza wersja poradnika dotyczącego załącznika VIII znajduje się w sekcji „Poradnik dotyczący CLP” na stronie internetowej ECHA.

Inne istotne wytyczne obejmują:

  • poradnik dotyczący oznakowania i pakowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 znajdujący się w poradniku dotyczącym rozporządzenia CLP,
  • poradnik na temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach znajdujący się w poradniku dotyczącym rozporządzenia REACH,
  • poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki znajdujący się w poradniku dotyczącym rozporządzenia REACH.