Przygotowanie i złożenie powiadomienia skierowanego do ośrodka zatruć

Portal składania wniosków ECHA – tekst górny

IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) to oprogramowanie do zarządzania danymi dotyczącymi swoistych i niebezpiecznych właściwości chemikaliów. Jest to format stosowany przez organy regulacyjne i przemysł chemiczny w ramach wdrażania różnych programów regulacyjnych. Format powiadamiania ośrodków zatruć (PCN) to podgrupa formatu IUCLID stosowana do przygotowywania informacji na temat mieszanin klasyfikowanych zgodnie z art. 45 i załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP pod względem ich zagrożeń dla zdrowia lub zagrożeń fizycznych.

ECHA Cloud to serwis internetowy pozwalający firmom z UE przygotowywać i składać dokumentację PCN w formacie IUCLID. Aby skorzystać z tego serwisu, konieczne jest wcześniejsze utworzenie konta ECHA i zaakceptowanie warunków korzystania. Podczas pracy w usłudze chmurowej (Cloud) możliwe jest swobodne przełączanie się między usługą IUCLID Cloud do przygotowywania dokumentacji oraz portalem składania wniosków ECHA do składania dokumentów. 

link do portalu składania wniosków ECHA

Kluczowe wsparcie w przygotowaniu i składaniu PCN

 

Poza usługą IUCLID Cloud możliwe jest przygotowanie dokumentacji PCN w trybie off-line, z użyciem wersji desktopowej lub serwerowej aplikacji IUCLID 6, pobranej ze strony IUCLID. Należy upewnić się, że używana do pracy wersja aplikacji IUCLID 6 jest najnowsza. Dokumentację utworzoną w trybie off-line można później przesłać na portal. 

Dokumentacja podlega automatycznym zasadom walidacji PCN (sprawdzeniu) na portalu w momencie złożenia. Przed złożeniem dokumentacji możliwe jest skorzystanie z narzędzia walidacyjnego w ramach IUCLID. Po pomyślnej walidacji dokumentów generowane jest zawiadomienie do właściwych organów państw członkowskich, które uzyskują dostęp do informacji za pośrednictwem usługi eDelivery lub z poziomu bazy danych powiadomień ośrodków zatruć.

 

Portal ECHA do składania wniosków usprawnia proces składania, ale udzielanie dodatkowych informacji o krajowych systemach składania, opłatach, kryteriach akceptacji i ramach czasowych leży po stronie każdego z państw członkowskich. Dalsze szczegóły zawarto w kluczowym dokumencie Przegląd decyzji państw członkowskich w odniesieniu do wdrożenia załącznika VIII do rozporządzenia CLP.

 

Firmy mogą też przesyłać i składać zgłoszenia w środowisku testowym portalu ECHA do składania wniosków, w sposób podobny jak na oficjalnym portalu. Zapewnienie użytkownikowi pełnej funkcjonalności pozwala testować różne scenariusze składania dokumentacji i przeprowadzać jej pełną walidację. Środowisko testowe umożliwia zapoznanie się z działaniem portalu bez przypadków przekazywania do wyznaczonych organów i centrów zatruć mylących lub testowych danych.