Pokyny

Pokyny

První verze Pokynů k harmonizovaným informacím týkajícím se reakcí na ohrožení zdraví podle přílohy VIII nařízení CLP byla zveřejněna v březnu 2019 po formální konzultaci s partnery agentury ECHA, konkrétně se skupinou partnerských odborníků, fórem, příslušnými orgány členských států a Komisí. Obdržené připomínky k návrhu pokynů a odpovědi agentury ECHA z jednotlivých fází konzultace jsou dostupné na internetových stránkách agentury ECHA v sekci Uzavřené konzultace k pokynům.

Pokyny k příloze VIII podporují používání přílohy VIII nařízení CLP, která stanoví požadavky a oblast působnosti pro předkládání informací o nebezpečných směsích určeným subjektům členských států.

Aktuální verzi pokynů k příloze VIII naleznete v sekci Pokyny k nařízení CLP na internetových stránkách agentury ECHA.

Mezi další příslušné pokyny patří:

  • Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, které naleznete v sekci Pokyny k nařízení CLP
  • Pokyny ohledně požadavků na látky v předmětech, které naleznete v sekci Pokyny k nařízení REACH
  • Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů, které naleznete v sekci Pokyny k nařízení REACH